فهرست اعضا

 | تاریخ ارسال: 1398/7/29 - 11:47 | 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی رتبه علمی فعالیتهای مرتبط (تعداد)
طرح پژوهشی مقاله دستاورد
عبداله گل محمدی دکتری تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی
پس از برداشت
دانشیار 4
طزح داخل دانشگاه
9 مقاله لاتین
13
 علمی پژوهشی

 
2
ترجمه کتاب

منصور راسخ
دکتری تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی
پس از برداشت
دانشیار 4
طزح داخل دانشگاه

 
3 مقاله JCR
25
علمی پژوهشی
1
تالیف و گرداوری کتاب

علی نعمت اله زاده
دکتری تخصصی مهندسی شیمی
نانوتکنولوژی
دانشیار
طرح داخل دانشگاه
31 مقالهJCR
2 علمی پژوهشی

 
1          ترجمه کتاب

بهرام فتحی آچاچلویی
دکتری تخصصی صنایع غذایی
تولید غذاهای فراسودمند
دانشیار - - -

امیر حسین افکاری سیاح

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک بیوسیستم
پس از برداشت

دانشیار
4
طرح داخل دانشگاه
2 مقاله JCR
32
 علمی پژوهشی

 
2
تالیف و گرداوری کتاب