اهداف هسته پژوهشی کشاورزی دقیق

 | تاریخ ارسال: 1398/6/13 - 15:14 | 
استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت و توانمندی های اساتید مجرب در زمینه کشاورزی دقیق (رباتیک در کشاورزی، سنجش از راه دور، ابزارهای اندازه گیری)
یکپارچه سازی و هدفمندی دانش علمی و عملی اعضای هیئت علمی متخصص در این امر
توسعه دانش فنی و فناوری های مرتبط
آمایش و رفع نیازهای صنعتی، پژوهشی و علمی کشور ایران
ارتباط با آزمایشگاه ها و موسسه های مرتبط داخلی و خارجی
زمینه های علمی- تحقیقاتی- صنعتی دیگر مرتبط با تخصص اعضاء