ورود به سایت

اطلاعات آزمایشگاه های گروه آموزشی زیست شناسی

 | تاریخ ارسال: 1398/5/16 - 09:37 | 
آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی .زیست شناسی
اهم امکانات موجود در آزمایشگاه شماره تماس محل آزمایشگاه در دانشکده مسئول آزمایشگاه آموزشی/پژوهشی نام آزمایشگاه
میکروسکوپ – آون – دستگاه آب مقطر - انکوباتور 31505224 طبقه همکف سمت آموزش خانم اسدیان آموزشی آزمایشگاه آموزشی فیزیولوژی جانوری
میکروسکوپ – آون – دستگاه اتوکلاو - انکوباتور 31505242 طبقه همکف سمت آموزش خانم اسدیان – دکتر کریم اله قاسمی گرمی آموزشی آزمایشگاه میکروبیولوژی
میکروسکوپ – اسپکتروفتومتر مرئی – کوره – فلیم فوتومتر – رفراکتومتر دستی - آون 31505216 طبقه اول سمت آموزش خانم زهری آموزشی آزمایشگاه آموزشی فیزیولوژی گیاهی
هود لامینار – اتوکلاو – میکروسکوپ – انکوباتور – سوکسله – کشت بافت – شیکر انکوباتور – ژرمیناتور –پی سی آر – میکروسکوپ فلورسانس – دستگاه سنجش فتوسنتز – فریزر 80- ، تانک ازت 31505215 طبقه اول سمت آموزش دکتر سید مهدی رضوی – دکتر علیرضا قاسمیان پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهی( یک و دو)
هود – اتوکلاو – میکروسکوپ - انکوباتور طبقه همکف سمت آموزش دکتر کمال الدین حمیدی – دکتر ابوالفضل بایرامی – دکتر عزت نوری زاده پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی بیوشیمی – علوم جانوری – میکروب شناسی
HPlC 31505215 طبقه اول سمت آموزش دکتر سید مهدی رضوی پژوهشی آزمایشگاه زیست شناسی ابزاری
RT PCR هود لامینار – اتوکلاو – میکروسکوپ – انکوباتور – سوکسله – کشت بافت – شیکر انکوباتور –الیزا ریدر–پی سی آر –میکروسکوپ فلورسانس – دستگاه سنجش فتوسنتز – فریزر 80- ، تانک ازت – ژل داک- سانتریفیوژ – میکروسکوپ اینورت- ترازوی دقیق -الکتروفورز
 انکوباتور Co2
31505217 طبقه اول سمت آموزش دکتر صابر زهری پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی
پی سی آر – فریزر 80- الکتروفورز- سردخانه - طبقه اول سمت آموزش دکتر سعید لطیفی نوید پژوهشی بیوبانک 
هود –سانتریفیوژ – الکتروریس – اسپکتروفتومتر - انکوباتور - طبقه اول سمت آموزش دکتر سعید لطیفی نوید – دکتر اسداله اسدی پژوهشی آزمایشگاه نانوزیست فناوری و زیست شناسی مولکولی