ورود به سایت

اطلاعات آزمایشگاه های گروه آموزشی زمین شناسی

 | تاریخ ارسال: 1398/5/15 - 11:18 | 
آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی زمین شناسی
اهم امکانات موجود در آزمایشگاه شماره تماس محل آزمایشگاه در دانشکده مسئول آزمایشگاه آموزشی/پژوهشی نام آزمایشگاه
11 میکروسکوپ پلاریزان
1 استریومیکروسکوپ
1 ترازوی دیجیتالی
ندارد طبقه دوم دانشکدۀ علوم ندارد آموزشی/پژوهشی سنگ شناسی
10 استریوسکوپ ندارد طبقه همکف شیخ صفی ندارد آموزشی زمین شناسی فیزیکی
 

معرفی آزمایشگاه های رشته آموزشی زمین شناسی