ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم سیاسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:52 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ مهسا راحمی دبیر
۲ سمیرا اسدبنیاد نائب دبیر
۳ کیارش علیزاده عضو اصلی
۴ سمیه جنگی عضو اصلی
۵ مهسا سادات حبیبی عضو اصلی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر رضا محموداوغلی

عملکرد انجمن علمی علوم سیاسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:52 | 

عملکرد انجمن علمی علوم سیاسی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری