نشریات علمی پژوهشی نمایه شده در ISI و JCR

سال ۲۰۲۱:
۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و Category های مربوط به هر مجله در سال ۲۰۲۱  به همراه لیست میانگین ضرایب تاثیر و لیست مجلات به تفکیک Q۱، Q۲، Q۳ و Q۴.

سال ۲۰۲۰:
۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و Category های مربوط به هر مجله در سال ۲۰۲۰  به همراه لیست میانگین ضرایب تاثیر و لیست مجلات به تفکیک Q۱، Q۲، Q۳ و Q۴.سال ۲۰۱۹:
۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و Category های مربوط به هر مجله در سال ۲۰۱۹ به همراه لیست میانگین ضرایب تاثیر و لیست مجلات به تفکیک Q۱، Q۲، Q۳ و Q۴.


سال ۲۰۱۸:

۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال ۲۰۱۸.

۲- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال ۲۰۱۸.

۳- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به تفکیک JIF Quartile: Q۱, Q۲, Q۳ and Q۴ در سال ۲۰۱۸.

AWT IMAGE


سال ۲۰۱۷:

۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال ۲۰۱۷.

۲- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال ۲۰۱۷.

۳- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به تفکیک JIF Quartile: Q۱, Q۲, Q۳ and Q۴ در سال ۲۰۱۷.
 

AWT IMAGE

سال ۲۰۱۹:

لیست مجلات نمایه شده در پایگاه  Web of Science (WOS) - ۲۰۱۹    

بدلیل حجم زیاد فایل و تعدد فایل ها جهت بررسی یک مجله در نمایه WOS به سایت http://mjl.clarivate.com مراجعه شود. لازم بذکر است همانطوریکه در سایت مذکور مشخص شده است  Web of Science Core Collection شامل Arts & Humanities Citation Index ، Science Citation Index Expanded ، Social Sciences Citation Index و Emerging Sources Citation Index می باشد. 

AWT IMAGE

سال ۲۰۱۶:

۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال ۲۰۱۶.

۲- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال ۲۰۱۶.

۳- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به تفکیک JIF Quartile: Q۱, Q۲, Q۳ and Q۴ در سال ۲۰۱۶.
 

AWT IMAGE

سال ۲۰۱۵:

۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال ۲۰۱۵.

۲- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال ۲۰۱۵.

AWT IMAGE

سال ۲۰۱۴:

۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال ۲۰۱۴.

۲- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال ۲۰۱۴.

AWT IMAGE

سال ۲۰۱۵:

لیست مجلات نمایه شده در پایگاه  Web of Science (WOS) - ۲۰۱۵   

 

AWT IMAGE

سال ۲۰۱۴:

لیست مجلات نمایه شده در پایگاه  Web of Science (WOS) - ۲۰۱۴    

                                                                      

AWT IMAGE

سال ۲۰۱۳:

۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال ۲۰۱۳.

۲- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال ۲۰۱۳.

AWT IMAGE

سال ۲۰۱۲: 

۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوطه به هر مجله در سال ۲۰۱۲.

۲- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال ۲۰۱۲. 

AWT IMAGE

سال ۲۰۱۱:

۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY های مربوط به هر مجله در سال ۲۰۱۱.

۲- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال ۲۰۱۱.

۳- نشریات نمایه شده در Science Citation Index Expanded.

 

AWT IMAGE

سال ۲۰۱۰:

 ۱- لیست مجلات نمایه شده در پایگاه JCR به همراه ضرایب تاثیر و CATEGORY DESCRIPTION های مربوط به هر مجله در سال ۲۰۱۰ .

 ۲- لیست میانگین ضرایب تاثیر (MIF) و ضریب تاثیر کل (AIF) مربوط به CATEGORY های مجلات نمایه شده در پایگاه JCR در سال ۲۰۱۰.

 


دفعات مشاهده: 40832 بار   |   دفعات چاپ: 1348 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 181 بار   |   0 نظر