کنفرانس بین المللی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

 
ورود به سایت

معرفی گروه علمی مدیریت سبز دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/11 - 12:10 | 
  • دکتر علی روشنیان فرد، استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: برای ورود به پروفایل اینجا را کلیک کنید
  • دکتر بهمن نجفی، دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: برای ورود به پروفایل اینجا را کلیک کنید
  • دکتر هادی غائبی، دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی: برای ورود پروفایل را کلیک کنید.
  •  دکتر حمید حیدرزاده، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی: برای ورود به پروفایل اینجا را کلیک کنید.
  •  دکتر ماندانا امیری، دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه: برای ورود به پروفایل اینجا را کلیک کنید.