ورود به سایت

ارتباط خانواده و دانشگاه

مسئول دبیرخانه شورای انضباطی
 خانم سمیه ملکی هشجین  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 Somaieh.h.60gmail.com  داخلی : ۵۳۵۳
 محل کار: ساختمان سبلان  مستقیم :۳۱۵۰۵۳۵۳