ورود به سایت

معرفی کارکنان شورای انضباطی

مسئول دبیرخانه شورای انضباطی
 خانم سمیه ملکی هشجین  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
  Somaieh.h.۶۰gmail.com  داخلی : ۵۳۵۳
 محل کار: ساختمان سبلان  مستقیم :۳۱۵۰۵۳۵۳
شرح وظایف مسئول دفتر شورای انضباطی:
- تنظیم صورتجلسه شورای بدوی و تجدید نظر و شورای حل اختلاف دانشجویان دانشگاه
- تنظیم احکام صادره شورای بدوی و تجدید نظر و شورای حل اختلاف دانشجویان دانشگاه
- ارسال و ابلاغ احکام شورای بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف دانشجویان دانشگاه
- تشکیل پرونده شورای انضباطی بدوی
- تشکیل پرونده شورای انضباطی تجدیدنظر در صورت درخواست تجدیدنظر دانشجو
- تشکیل پرونده  شورای حل اختلاف دانشجویان دانشگاه
- هماهنگی با کلیه اعضای شورای بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف دانشجویان دانشگاه
- بررسی گزارش ها و شکایت های واصله به شورای انضباطی 
- پیگیری اجرای احکام صادره قطعی 
- حفظ و نگهداری کلیه پرونده های شورای انضباطی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف دانشجویان دانشگاه
- هماهنگی و ارسال پرونده ها پس از تکمیل جهت ارائه به دبیر شورا
- بایگانی پرونده ها پس از صدور دستور دبیر شورا
- تهیه متن مکاتبات
- تهیه پاسخ استعلام ها
- ثبت کلیه نامه های وارده و صادره و ارسال پاسخ نامه های وارده