ورود به سایت

رییس اداره امور انضباطی و موارد خاص دانشجویی

آشنایی با اداره امور انضباطی و موارد خاص دانشجویی
 

دکتر ابراهیم آرامی
 

دکتر ابراهیم آرامی

رییس اداره امور انضباطی و موارد خاص دانشجویی
 


شماره تماس مستقیم:  ۳۱۵۰۵۳۵۹  داخلی: ۵۳۵۹