ورود به سایت

معرفی پرسنل مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی

پزشک  ساعت حضور : شنبه،یک شنبه،دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۸ تا۱۵:۳۰ 
 خانم دکتر لیلا غایبی  شرح وظایف : پزشک مرکز بهداشت و درمان
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵
پزشک  ساعت حضور : سه شنبه ساعت ۸ تا ۱۵:۳۰
 خانم دکتر سحر ابوالفتحی  شرح وظایف : پزشک مرکز بهداشت و درمان
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵
دندان پزشک  ساعت حضور : شنبه،دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۹
 آقای دکتر منصور حاج جباری  شرح وظایف : دندان پزشک مرکز بهداشت و درمان
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵
مسئول پذیرش  ساعت حضور : سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳
 خانم فاطمه دشتی  شرح وظایف : کارشناس مامائی مرکز بهداشت و درمان
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵
مشاور   ساعت حضور : چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰
 خانم رویا نژاد دادگر  شرح وظایف : مشاوره دانشجویان 
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵
 
مشاور  ساعت حضور : دوشنبه،سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۳
 خانم روح انگیز چهره برقی  شرح وظایف : مشاوره دانشجویان 
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵
مشاور  ساعت حضور : شنبه،سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۵:۳۰
 آقای جمال بهمن پور  شرح وظایف : مشاوره دانشجویان 
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵
مشاور  ساعت حضور : یک شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰ ، دوشنبه ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰
 آقای امیر صالح دل آرا  شرح وظایف : مشاوره دانشجویان 
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵
مشاور  ساعت حضور : سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰
 خانم فاطمه غیاثی  شرح وظایف : مشاوره دانشجویان 
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵
مشاور  ساعت حضور : سه شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰
 خانم دکتر سمیه تکلوی  شرح وظایف : مشاوره دانشجویان 
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵
مشاور  ساعت حضور : یک شنبه ساعت ۱۳ تا ۱۵:۳۰
 خانم سمیه قدیمی  شرح وظایف : مشاوره دانشجویان 
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵
مشاور   ساعت حضور : سه شنبه ۱۸ تا ۲۰
 خانم یاسمن جمشیدیان   شرح وظایف : مشاوره دانشجویان 
 داخلی : ۵۲۵۵-۵۲۵۶
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه-خوابگاه های کوثر  مستقیم :۶-۳۱۵۰۵۲۵۵