ورود به سایت

معرفی کارکنان حوزه مالی

 
عامل مالی معاونت دانشجویی
 آقای مجید زارع‌زاده  شرح وظایف : تهیه و تنظیم اسناد مالی معاونت 
 داخلی : ۵۲۹۶
 محل کار: ساختمان سبلان طبقه همکف امور مالی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۶
کارپرداز معاونت دانشجویی
 آقای جهان خدمتی  شرح وظایف : تهیه وسایل مورد نیاز معاونت
 داخلی : ۵۲۹۶
 محل کار: ساختمان سبلان طبقه همکف اتاق امور مالی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۶
کارشناس امور مالی معاونت دانشجویی
 خانم گل ناز بشیری رز  شرح وظایف : مسول دفتر و انباردار معاونت
 داخلی : ۵۲۹۷
 محل کار: ساختمان سبلان طبقه همکف اتاق دفتر معاونت  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۷
کارشناس امور مالی معاونت دانشجویی
 آقای محب الله اسدی  شرح وظایف : راننده معاونت دانشجویی
 داخلی : ۵۲۹۶
 محل کار: ساختمان سبلان طبقه همکف - راننده   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۶