ورود به سایت

معرفی کارکنان حوزه مالی

عامل مالی معاونت دانشجویی
 آقای مهراب بابازاده  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۹۶
 محل کار: ساختمان سبلان - امور مالی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۶
کارپرداز معاونت دانشجویی
 آقای مجید زارع   شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۹۶
 محل کار: ساختمان سبلان - امور مالی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۶
انباردار معاونت دانشجویی
 خانم گل ناز بشیری رز  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۹۰
 محل کار: جنب سلف سرویس - انبار معاونت دانشجویی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۰
راننده امور مالی معاونت دانشجویی
 آقای محب الله اسدی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۹۶
 محل کار: ساختمان سبلان - امور مالی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۶