ورود به سایت

خدمات رفاهی دانشگاه محقق اردبیلی در تابستان 1395جهت استقبال از همکاران محترم دانشگاهی و سایر کارکنان ادارات

*توجه: برای پرداخت هزینه خوابگاههای کوثر و محسنی، پس از ورود به صفحه الکترونیک در منوی پرداخت گروهی گزینه درآمد ارائه شده به اساتید، دانشجویان و کارکنان را انتخاب و هزینه را واریز نمایید.