ورود به سایت

معرفی امور خدمات معاونت فرهنگی و دانشجویی

معرفی امور خدمات معاونت
 خانم نرگس ابراهیمی  شرح وظایف : انجام امور خدماتی مربوط به معاونت
 داخلی : ۵۳۳۶
 محل کار: ساختمان سبلان - معاونت فرهنگی و دانشجویی  مستقیم : ۳۱۵۰۵۳۳۶