ورود به سایت

معرفی مسئول دفتر

 مسئول دفتر معاونت
 سجاد اوجارودی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
s.ojaroudistudent.uma.ac.ir  داخلی : ۵۲۹۷
 محل کار: ساختمان سبلان، معاونت فرهنگی و دانشجویی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۷