کنفرانس بین المللی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

 
ورود به سایت

طرح حای بین سازمانی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/23 - 14:24 | 
طرح­های بین­ سازمانی

طرح حای بین سازمانی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی در حوزه مدیریت سبز


مطالعه و امکان­سنجی استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی در کاهش هزینه­های انرژی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل(مطالعه موردی: شهرستان گرمی(- کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل- مجری: دکتر هادی غائبی
         ارزیابی ترمواکونومیکی آب شیرین کن چند اثره کوپل شده با یک سیستم تولید همزمان گرما، سرما و توان- کارفرما: شرکت گاز استان          اردبیل- مجری: دکتر هادی غائبی