دروس مهارتی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/11/4 - 13:22 |  سرفصل دروس فنی و حرفه ای

سرفصل دوره ها و کارگاه های دانشگاه

دروس مهارتی دانشکده فنی و مهندسی
 
دروس مهارتی دانشکده علوم

دروس مهارتی دانشکده علوم اجتماعی
 
دروس مهارتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
دروس مهارتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
 
دروس مهارتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
دروس مهارتی پردیس دانشگاهی سبلان نمین
 
دروس مهارتی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان
 
دروس مهارتی دانشکده کشاورزی مشکین شهر


   
 
     


  

download-icon-png-4389 - شرکت نرم افزاری میلیونر دروس مهارتی دانشکده فنی و مهندسی
download-icon-png-4389 - شرکت نرم افزاری میلیونردروس مهارتی دانشکده علوم
download-icon-png-4389 - شرکت نرم افزاری میلیونردروس مهارتی دانشکده علوم اجتماعی
دروس مهارتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دروس مهارتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دروس مهارتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دروس مهارتی پردیس دانشگاهی سبلان نمین
دروس مهارتی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان
دروس مهارتی دانشکده کشاورزی مشکین شهر