دوره ها و کارگاه های در حال ثبت نام

 | تاریخ ارسال: 1397/7/30 - 11:23 | 
نام دوره آزاد مدت زمان برگزاری هزینه ثبت نام دوره سرفصل
فیلم سازی ۱۲ جلسه ۲۵۰۰۰۰ تومان
تدوین فیلم ۱۲ جلسه ۲۵۰۰۰۰ تومان
متحرک سازی(دوبعدی) ۱۲ جلسه ۳۵۰۰۰۰ تومان
تصویر برداری ۱۲ جلسه ۲۵۰۰۰۰ تومان