ورود به سایت

عامل مالی مرکز رشد واحدهای فناور

 | تاریخ ارسال: 1397/5/9 - 10:47 | 
 
 آرمان مناف زاده
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
اهم وظایف:
  • ثبت کلیه ی اسناد حسابداری اعم از هزینه ها ، تنخواه گردان ها ، پیش پرداخت و علی الحساب ها بر اساس آخرین دستورالعمل های حسابداری
  • تامین اعتبار و پرداخت کلیه ی فرآیند های مالی مرکز
  • انجام محاسباتو فرآیند های مربوط به پرداختتسهیلات وام هسته ها و شرکت های مستقر در مرکز رشد و تعیین زمان و مبلغ باز پرداخت اقساط وام اعطایی
  • دریافت تضمینات مناسب از شرکت های طرف قرارداد با مرکز رشد جهت تضمین تعهدات
  • کنترل صحت محاسبات مربوط به دریافت و پرداخت ها