شرح خدمات سازمانی

 | تاریخ ارسال: 1397/3/21 - 15:01 | 
شرح وظایف گروه برنامه ریزی آموزشی:
- آشنایی کامل با سیستم آموزشی گلستان و اتوماسیون اداری و مالی و سایر سیستم های مورد نیاز.
- استفاده و بکارگیری ابزارها و برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تهیه و تدوین برنامه ها.
- تهیه آمار و اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به مقام مافوق.
- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات و مقررات آموزشی.
- رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل.
- برنامه ریزی برگزاری کلاس ها و امتحانات.
- اطلاع رسانی تاریخ و ساعت امتحان برای دانشجویان.
- شرکت در جلسات مورد درخواست و ارائه پیشنهاد و راهکار.
- بررسی و انجام مطالعات لازم جهت تدوین برنامه جامع توسعه آموزشی دانشگاه.
- تعیین و پیشنهاد اولویت ها در برنامه ریزی آموزشی به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی.
- تهیه بانک اطلاعاتی مربوط.
- دریافت آخرین سرفصل مصوب دروس رشته ها و تعریف آن در نرم افزار آموزش و ابلاغ آن به گروه های آموزشی مربوط.
- تنظیم چارت درسی، جدول ترم بندی و برنامه های درسی رشته ها و تنظیم و ابلاغ جدول ساعات تشکیل کلس ها و جدول امتحانات هر نیمسال.
- اخذ برنامه های درسی ارائه شده برای هر نیمسال تحصیلی از مدیران محترم گروه های آموزشی و ثبت دروس ارائه شده در نرم افزار آموزشی.
- پیگیری امور مربوط به تأسیس رشته های جدید.
- نظارت و کنترل تشکیل کلاس ها بر طبق برنامه پیش بینی شده.
- نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر  در مورد متون درسی و محتوای دروس براساس برنامه ها و سرفصل های مصوب.
- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی.
- اظهارنظر در باره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.
- مکاتبه با مراجع ذی صلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.
- انجام امور مربوط به بازنگری دروس.
- به روزرسانی وب سایت حوزه مربوطه.
- انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی.
- تدوین صورت جلسات و اجرا و ابلاغ بندهای آن به واحدها و اشخاص ذیربط.