آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

 
! دانشجویان شاهد و ایثارگر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد به بالا جهت تشکیل پرونده به گروه شاهد و ایثار گران دانشگاه مراجعه نمایند.