تماس

 | تاریخ ارسال: 1396/5/8 - 16:23 | 
تلفن 04531505004
شماره داخلی 5004
صندوق پستی 179
آدرس کامل پستی اردبیل-انتهای خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی-ساختمان مرکزی-طبقه دوم-دفتر مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه