اعضای کمیته ها

 | تاریخ ارسال: 1396/2/12 - 18:54 | 
  • لیست اعضای کمیته آموزش و ترویج دانشجوئی:

آقایان و خانمها: مریم اسمعیل زاده، افسون جراح، سیده پرستو صالح ایمن، مهدیس وصالی، بابک احدزاده، هادی بشر نواز، مریم شکفته گوهری، امیرحسین باقرزاده مستقیمی، حسین باقری، سعید آقاویردی زاده، حسن فتحی، امین دباله، نوید احدی جمایران، سجاد ترابی، قاسم نوجامه، امید روشن¬چشم، مهدی عینی، مهری ایرانی، لیلا ملک پور، نسترن قلی زاده، نیلوفر هاشمی دانش، سیما فتحی مجد، وحید مهدوی

  • لیست اعضای کمیته ارتباط با صنعت و تجاری سازی فناوری:

آقایان عباس شجاع، فرزاد رئیسی، اکبر میرزاپور، مهیار ثروتی، جعفر عزیزی، سعید برنجی جلائی، رضا مومنی قوجه بیگلو