اساسنامه

 | تاریخ ارسال: 1396/2/3 - 11:19 | 

1- تاریخچه:

انجمن نانوفناوری ایران که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1381/8/22 به همت تنی چند از اساتید و صاحبنظران دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی کشور و با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح دانش جامعه از فناوری‌های جدید، کمک به توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و تشویق محققان و صنعتگران به کنکاش در نانوفناوری و نیز بهبود بخشیدن به امر آموزش، پژوهش (اعم از بنیادی، توسعه ای و یا کاربردی)‌ و سیاستگزاری در زمینه های مربوطه، تشکیل گردید در تاریخ 1382/4/4 تحت شماره 15485 در اداره ثبت شرکت‌ها رسمیت یافت. و به منظور دستیابی به اهداف عالیه خود، اقدامات و برنامه های زیر را در دستور کار خویش قرار داد: 

  1. گسترش فرهنگ‌ پژوهش‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ بین‌ محققان‌ و متخصصان آشنا‌ به نانوفناوری‌
  2.  همکاری‌ با نهادهای‌ اجرائی‌، علمی‌ و پژوهشی‌ کشور در زمینه‌ ارزیابی، بازنگری و اجرای‌ طرح‌های مرتبط با موضوع‌ فعالیت‌‌های انجمن          
  3. کمک‌ به‌ مدیران‌ و ارگان های‌ سیاستگزار به منظور تدوین‌ ضوابط و آئین‌ نامه‌های‌ اجرائی‌ مرتبط
  4. ترغیب‌ و تشویق‌ پژوهشگران‌ (اعم از مراکز دانشگاهی و یا صنعتی) و تجلیل‌ از استادان‌ و دانشجویان ممتاز     
  5. اطلاع‌ رسانی‌ عمومی‌، خاصه‌ در متن‌ جامعه‌ علمی‌ از روند رو به‌ رشد فزاینده‌ فناوری نانو      
  6. کمک به ارائه‌ خدمات‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ و انتشار کتب و نشریات علمی و خبری   
  7.  تشکیل‌ گردهمایی‌های‌ علمی‌ در سطح‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌ المللی

2- اساسنامه‌ انجمن‌ ‌نانو فناوری ایران‌

 فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌ و اهداف‌

   ماده‌ 1ـ به‌ منظور گسترش‌، پیشبرد و ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ جامعه‌ از فناوریهای‌ جدید، کمک‌ به‌ توسعه‌ کمی‌ وکیفی‌ نیروهای‌ متخصص‌ و تشویق‌ محققان‌ و صنعتگران‌ به‌ کنکاش‌ در نانوتکنولوژی‌ و نیز بهبود بخشیدن‌ به‌ امرآموزش‌ و پژوهش‌ در زمینه‌های‌ مربوطه‌، انجمن‌ علمی‌ نانوفناوری‌ ایران‌ که‌ از این‌ پس‌ در این‌ اساسنامه‌انجمن‌ نامیده‌ می‌شود، تشکیل‌ می‌گردد .

   ماده‌ 2ـ انجمن‌ موسسه‌ای‌ غیرانتفاعی‌ است‌ و در زمینه‌های‌ علمی‌ و پژوهشی‌ و فنی‌ فعالیت‌ می‌کند و ازتاریخ‌ ثبت‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ است‌ و رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ آن‌ نماینده‌ قانونی‌ انجمن‌ می‌باشد .

   ماده‌ 3ـ مرکز انجمن‌ در شهر تهران‌ می‌باشد و شعب‌ آن‌ پس‌ از موافقت‌ مراجع‌ ذیربط می‌تواند در هر منطقه‌ از کشورتشکیل‌ شود .

تبصره‌: هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ نسبت‌ به‌ تغییر نشانی‌ مرکز اصلی‌ انجمن‌ اقدام‌ کند به‌ شرط آنکه‌ موضوع‌ درروزنامه‌ رسمی‌ و کثیرالانتشار اعلام‌ شود و کتباً به‌ اطلاع‌ دفتر انجمن‌های‌ علمی‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ برسد .

   ماده‌ 4ـ انجمن‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ اساسنامه‌ برای‌ مدت‌ نامحدود تشکیل‌ می‌شود و ملزم‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌باشد .

فصل‌ دوم‌ـ وظایف‌

   ماده‌ 5ـ انجمن‌ به‌ منظور نیل‌ به‌ اهداف‌ ماده‌ (1) فوق‌الذکر، اقدامات‌ زیر را به‌ عمل‌ خواهد آورد :

1-5 ـ   ایجاد‌ فرهنگ‌ پژوهش‌ و تحقیقات‌ علمی‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ بین‌ محققان‌ و متخصصانی‌ که‌ به‌گونه‌ای‌ با علم‌ نانوتکنولوژی‌ آشنا هستند .

2-5 ـ همکاری‌ با نهادهای‌ اجرائی‌، علمی‌ و پژوهشی‌ در زمینه‌ ارزیابی‌ و بازنگری و اجرای‌ طرح‌ها و برنامه‌های‌ مربوط به‌امور آموزش‌ و پژوهش‌ در زمینه‌ علمی‌ موضوع‌ فعالیت‌ انجمن‌

3-5 ـ کمک‌ به‌ مدیران‌ و ارگانهای‌ سیاستگزار جهت‌ تدوین‌ ضوابط و آئین‌ نامه‌های‌ اجرائی‌ مربوط به‌ طرح‌تخصصی‌ موضوع‌

4-5 ـ ترغیب‌ و تشویق‌ پژوهشگران‌ و تجلیل‌ از محققان‌ و استادان‌ ممتاز

5-5 ـ اطلاع‌ رسانی‌ عمومی‌، خاصه‌ در متن‌ جامعه‌ علمی‌ از روند رو به‌ رشد فزاینده‌ فناوریهای‌ جدید

6-5 ـ ارائه‌ خدمات‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌

7-5 ـ تشکیل‌ گردهمایی‌های‌ علمی‌ در سطح‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌ المللی‌

8-5 ـ انتشار کتب‌ و نشریات‌ علمی‌ و خبری‌

فصل‌ سوم‌ ـ انواع‌ و شرایط عضویت‌

   ماده‌ 6ـ اعضاء انجمن‌ عبارتند از :

1-6 ـ عضویت‌ پیوسته‌ :

مؤسسان‌ انجمن‌ و کلیه‌ افرادی‌ که‌ دارای‌ حداقل‌ درجه‌ کارشناسی‌ ارشد در یکی‌ از رشته‌های‌ مهندسی‌، علوم‌پایه‌، علوم‌ پزشکی‌، کشاورزی‌ و دیگر رشته‌ ها می‌توانند به‌ عضویت‌پیوسته‌ انجمن‌ درآیند .

2-6 ـ عضویت‌ وابسته‌ :

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند .

3-6 ـ عضویت‌ دانشجویی‌ :

کلیه‌ دانشجویان‌ رشته‌های‌ مهندسی‌ و علوم‌ پایه‌ می‌توانند به‌ عضویت‌ دانشجویی‌ درآیند .

4-6 ـ عضویت‌ افتخاری‌ :

نخبگان‌ ویژه‌ جامعه‌ اعم‌ از شخصیتهای‌ ایرانی‌ و خارجی‌ که‌ مقام‌ علمی‌ یا اجرایی‌ آنان‌ در زمینه‌های ‌نانوتکنولوژی‌ حائز اهمیت‌ خاص‌ باشد یا در پیشبرد اهداف‌ انجمن‌ کمکهای‌ مؤثر و ارزنده‌ای‌ نموده‌ باشند می‌توانند بصورت‌ عضو افتخاری‌ انجمن‌ باشند .

تبصره‌ : اعضاء افتخاری‌ هیچ‌ تعهدی‌ در قبال‌ انجمن‌ ندارند .

5-6 ـ اعضای‌ مؤسسات‌ (حقوقی‌ :(

سازمانهایی‌ که‌ در زمینه‌های‌ علمی‌ و پژوهشی‌ مربوطه‌ فعالیت‌ دارند می‌توانند به‌ عضویت‌ انجمن‌ درآیند .

   ماده‌ 7ـ هر یک‌ از اعضاء سالانه‌ مبلغی‌ را که‌ میزان‌ آن‌ توسط مجمع‌ عمومی‌ تعیین‌ می‌گردد، به‌ عنوان‌ حق‌عضویت‌ پرداخت‌ خواهند کرد .

تبصره‌ 1 : پرداخت‌ حق‌ عضویت‌، هیچگونه‌ حق‌ و ادعایی‌ نسبت‌ به‌ دارائی‌ انجمن‌ برای‌ عضو ایجاد نمی‌کند .

تبصره‌ 2 : اعضای‌ افتخاری‌ انجمن‌ از پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ معاف‌ هستند .

   ماده‌ 8ـ عضویت‌ در یکی‌ از موارد زیر خاتمه‌ می‌یابد :

1-8 ـ استعفای‌ کتبی‌

2-8 ـ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ سالانه‌

تبصره‌ : تأیید خاتمه‌ عضویت‌ با هیئت‌ مدیره‌ است‌ .

فصل‌ چهارم‌ ـ ارکان‌ انجمن‌

   ماده‌ 9ـ ارکان‌ اصلی‌ عبارتند از :

الف‌: مجمع‌ عمومی‌     ب‌: هیأت‌ مدیره‌ ج‌: بازرس‌

الف‌ ـ مجمع‌ عمومی‌ :

   ماده‌ 10ـ مجمع‌ عمومی‌ از گردهمایی‌ اعضاء پیوسته‌ به‌ صورت‌ عادی‌ یا فوق‌ العاده‌‌، تشکیل‌ می‌شود .

1-10 ـ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ سالی‌ یکبار تشکیل‌ می‌شود و با حضور یا رأی‌ کتبی‌ نصف‌ به‌ علاوه‌ یک‌ کل‌اعضای‌ انجمن‌ رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات‌ اکثریت‌ آراء معتبر است‌ .

2-10 ـ در صورتیکه‌ در دعوت‌ نخست‌، مجمع‌ عمومی‌ رسمیت‌ نیافت‌ جلسه‌ دوم‌ به‌ فاصله‌ حداقل‌ بیست‌ روز بعد تشکیل‌ می‌شود و با اعضاء حاضر جلسه‌ رسمیت‌ خواهد یافت‌ .

3-10 ـ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ در موارد ضروری‌ با دعوت‌ هیأت‌ مدیره‌ یا بازرس‌ و یا با تقاضای‌کتبی‌ یک‌ سوم‌ اعضا تشکیل‌ می‌شود .

تبصره‌ 1ـ دعوت‌ برای‌ تشکیل‌ مجامع‌ عمومی‌ به‌ صورت‌ کتبی و یا‌ از آگهی‌ در روزنامه‌‌ کثیرالانتشار صورت‌ می‌گیرد و باید حداقل‌ پانزده‌ روز قبل‌ از تشکیل‌ مجمع‌ به‌ اطلاع‌ اعضاء پیوسته برسد .

تبصره‌ 2ـ یک‌ سوم‌   اعضاء پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت‌ مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده‌ نماین د. مشروط بر اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان در آگهی دعوت دعوت به عدم اجابت درخواست خود؛ توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره‌ 3ـ در صورت‌ تحقق‌ تبصره‌ فوق‌ دستور جلسه‌ عمومی‌ منحصراً   موضوعی‌ خواهد بود که‌ در تقاضانامه‌ ذکر شده‌ است‌ و هیئت‌ رئیسه‌ مجمع‌ از میان‌ اعضاء انتخاب‌ خواهد شد .

   ماده‌ 11ـ وظایف‌ مجامع‌ عمومی‌ عادی‌ و فوق‌ العاده‌ :

1-11 ـ انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ و بازرس‌

2-11 ـ تصویب‌ خط مشی‌ انجمن‌

3-11 ـ بررسی‌ و تصویب‌ پیشنهادات‌ هیأت‌ مدیره‌ و بازرس‌

4-11 ـ تعیین‌ میزان‌ حق‌ عضویت‌ انجمن‌

5-11 ـ تصویب‌ تغییرات‌ در مفاد اساسنامه‌

6-11 ـ عزل‌ هیأت‌ مدیره‌   و   بازرس‌

7-11 ـ تصویب‌ انحلال‌ انجمن‌

8-11 ـ بررسی‌ و تصویب‌ ترازنامه‌ و صورتحساب‌ درآمدها و هزینه‌های‌ سال‌ مالی‌ گذشته‌ و بودجه‌ سال‌ آتی‌انجمن‌

تبصره‌1: مجامع‌ عمومی‌ توسط هیئت‌ رئیسه‌ای مرکب‌ از رئیس‌، یک‌ منشی‌ و دو ناظر اداره‌ می‌شوند .

تبصره‌2: اعضای‌ هیئت‌ رئیسه‌ با اعلام‌ و پذیرش‌ نامزدی‌ خود در مجمع‌ انتخاب‌ می‌شوند .

تبصره‌3: اعضای‌ هیئت‌ رئیسه‌ نباید از کسانی‌ باشند که‌ خود را در انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ و بازرس‌ کاندیدا کرده‌اند .

تبصره‌4: مجمع‌ عمومی‌ فوق‌ العاده‌ منحصراً در خصوص‌ مواد بندهای‌ 5-11 و 6-11 و7-11 نیز تشکیل‌ شود .

ب‌ ـ هیئت‌ مدیره‌

   ماده‌ 12ـ هیئت‌ مدیره‌ انجمن‌ مرکب‌ از پنج‌ نفر عضو اصلی‌ و دو نفر عضو علی‌ البدل‌ می‌باشد که‌ هر دو سال یکبار ‌با رأی‌ مخفی‌ از میان‌ اعضای‌ پیوسته‌ انجمن‌ انتخاب‌ می‌شوند .

1-12 ـ هیچ‌ یک‌ از اعضاء نمی‌توانند بیش‌ از چهار دوره‌ متوالی‌ به‌ عضویت‌ هیئت‌ مدیره‌ انتخاب‌ شوند .

2-12 ـ هیئت‌ مدیره‌ حداکثر تا یک ماه پس‌ از انتخاب‌ شدن‌، تشکیل‌ جلسه‌ داده‌ و با رأی‌ کتبی‌ نسبت‌ به‌ تفکیک‌وظایف‌ خود اقدام‌ می‌نماید .

3-12 ـ کلیه‌ اسناد تعهد آور و اوراق‌ بهادار با امضای‌ رئیس‌ هیئت‌ مدیره‌ وخزانه ‌دار همراه‌ با مهر انجمن‌ و نامه‌های‌ رسمی‌ معتبر است‌ .

4-12 ـ هیئت‌ مدیره‌ موظف‌ است‌ بر حسب‌ نیاز و حداقل‌ هر ماه‌ یکبار تشکیل‌ جلسه‌ دهد. فاصله‌ بین‌ ارسال ‌دعوتنامه‌ یا تلفن‌ با تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ هیئت‌ مدیره‌، حداقل‌ سه‌ روز است‌ .

5-12 ـ جلسات‌ هیئت‌ مدیره‌ با حضور اکثریت‌ اعضاء هیئت‌ مدیره‌ رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات‌ متخذه‌ با اکثریت‌ آرای‌ موافق‌ معتبر است‌ .

6-12 ـ کلیه‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌ ثبت‌ و پس‌ از امضای‌ اعضا در دفتر صورتجلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ نگهداری‌می‌شود .

7-12- شرکت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ در جلسات‌ ضروری‌ است‌ و غیبت‌ هر یک‌ از اعضا بدون‌ عذر موجه‌ به‌تشخیص‌ هیأت‌ مدیره‌ تا سه‌ جلسه‌ متوالی‌ و پنج‌ جلسه‌ متناوب‌ در حکم‌ استعفای‌ عضو غایب‌ خواهد بود .

8-12- در صورت‌ استعفا، برکناری‌ یا فوت‌ هر یک‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌، عضو علی‌البدل‌ برای‌ مدت‌باقیمانده‌ دوره‌ عضویت‌ به‌ جانشینی‌ وی‌ تعیین‌ خواهد شد .

9-12- شرکت‌ بازرس‌ در جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأی‌ مجاز است‌ .

10-12- هیأت‌ مدیره‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ حداکثر 4 ماه‌ پیش‌ از پایان‌ تصدی‌ خود نسبت‌ به‌ فراخوانی‌ مجمع‌عمومی‌ و انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ جدید اقدام‌ و بلافاصله‌ نتایج‌ را همراه‌ با صورتجلسه‌ مجمع‌ برای‌ بررسی‌ به‌ دفتر انجمن‌های‌ علمی‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ ارسال‌ نماید .

تبصره‌: هیأت‌ مدیره‌ پیشین‌ تا تأیید هیأت‌ مدیره‌ جدید از سوی‌کمیسیون انجمن‌های‌ علمی‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری ‌مسؤلیت‌ امور انجمن‌ را بر عهده‌ خواهد داشت‌ .

   ماده‌ 13: هیأت‌ مدیره‌ نماینده‌ قانونی‌ انجمن‌ می‌باشد و وظایف‌ و اختیارات‌ آن‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :

1-13- اداره‌ امور جاری‌ انجمن‌ طبق‌ اساسنامه‌ و مصوبات‌ مجمع‌ عمومی‌ .

2-13- تشکیل‌ گروههای‌ علمی‌ انجمن‌، تعیین‌ وظایف‌ و نظارت‌ بر فعالیت‌ آنها .

3-13- هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند هر اقدام‌ و معامله‌ای‌ را که‌ ضروری‌ بداند در مورد نقل‌ و انتقال‌ اموال‌ غیر منقول ‌از طریق‌ تبدیل‌ به ‌ احسن‌ یا ترهین‌، فک‌ رهن‌ و استقراض‌ به‌ استثنای‌ واگذاری‌ قطعی‌ اموال‌ غیر منقول‌ که‌ مستلزم‌تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ است‌، انجام‌ دهد .

4-13- جز درباره‌ موضوعاتی‌ که‌ به‌ موجب‌ مفاد اساسنامه‌ اخذ تصمیم‌ و اقدام‌ درباره‌ آنها در صلاحیت‌ خاص‌مجامع‌ عمومی‌ است‌، هیأت‌ مدیره‌ کلیه‌ اختیارات‌ لازم‌ برای‌ اداره‌ امور را مشروط به‌ رعایت‌ حدود موضوع‌فعالیت‌ انجمن‌ دارا می‌باشد.

5-13- تهیه‌ گزارش‌ سالانه‌ وتنظیم‌ تراز مالی‌ و صورت‌ حساب‌ درآمدها و هزینه‌های‌ انجمن‌ برای‌ تصویب‌ درمجمع‌ عمومی‌ و ارائه‌ به‌ مرجع‌ نظارت‌ در موعد مقرر .

6-13- اقامه‌ دعوی‌ و پاسخ‌ گویی‌ به‌ دعاوی‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ در تمام‌ مراجع‌ ومراحل‌ دادرسی‌ باحق‌ تعیین‌ وکیلی‌ و حق‌ وکیل‌ غیر .

7-13-   انتخاب‌ و معرفی‌ نمایندگان‌ انجمن‌ برای‌ شرکت‌ در مجامع‌ علمی‌ داخلی‌ و خارجی‌ .

8-13- اجرای‌ طرحها وبرنامه‌های‌ علمی‌ در چهارچوب‌ وظایف‌ انجمن‌ .

9-13- جلب‌ هدایا وکمکهای‌ مالی‌ .

10-13-   اهدای‌ بورسهای‌ تحقیقاتی‌ و آموزشی‌ .

11-13- اتخاذ تصمیم‌ در مورد عضویت‌ انجمن‌ در مجامع‌ علمی‌ داخلی‌ وخارجی‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌جاری‌ کشور .

12-13- ارسال‌ گزارشهای‌ لازم‌ به‌ کمیسیون انجمن‌های‌ علمی‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ .

ج‌-بازرس‌ یا بازرسان‌

   ماده‌ 14: مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ بازرس‌ اصلی‌ و یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ علی‌البدل‌ برای‌ مدت‌یک‌ سال‌ انتخاب‌ می‌نماید .

تبصره‌: انتخاب‌ مجدد بازرس‌ بلامانع‌ است‌ .

   ماده‌ 15: وظایف‌ بازرس‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :

1-15- بررسی‌ اسناد و دفاتر مالی‌ انجمن‌ و تهیه‌ گزارش‌ برای‌ مجمع‌ عمومی‌ .

2-15- بررسی‌ گزارش‌ سالانه‌   هیأت‌ مدیره‌ و تهیه‌ گزارش‌ از عملکرد انجمن‌ برای‌ اطلاع‌ مجمع‌ عمومی‌ .

3-15- گزارش‌ هر گونه‌ تخلف‌ هیأت‌ مدیره‌ از مفاد اساسنامه‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ .

تبصره‌: کلیه‌ اسناد و مدارک‌ انجمن‌ اعم‌ از مالی‌ و غیر مالی‌ در هر زمان‌ و بدون‌ قید و شرط باید از سوی‌ هیأت‌ مدیره‌ برای‌بررسی‌ در دسترس‌ بازرس‌ قرار گیرد .

فصل‌ پنجم‌ ـ گروههای‌ علمی‌ انجمن‌

   ماده‌ 16: انجمن می تواند گروهها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازد.

1)گروههای تخصصی

2) کمیته آموزش و پژوهش

3) کمیته انتشارات

4)کمیته آمار و اطلاعات

5) کمیته پذیرش و روابط عمومی

6) کمیته گردهمایی های علمی

1-16- تهیه‌ و تصویب‌ آیین‌نامه‌ تشکیل‌ گروهها و کمیته‌ها با هیأت‌ مدیره‌ انجمن‌ است‌ .    

فصل‌ ششم‌ ـ بودجه‌ و مواد متفرقه‌

   ماده‌ 17: منابع‌ مالی‌ انجمن‌ عبارتند از :

1-17- حق‌ عضویت‌ اعضاء

2-17- در آمدهای‌ ناشی‌ از ارائه‌ خدمات‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ و مشاوره‌ای‌

3-17- دریافت‌ هدایا و کمکها

4-17- کلیه‌ عواید و درآمدهای‌ انجمن‌ صرف‌ اهداف‌ موضوع‌ ماده‌ 5 اساسنامه‌ خواهد شد .

   ماده‌18: درآمدها و هزینه‌ های‌ انجمن‌ در دفاتر قانونی‌ ثبت‌ و شرح‌ آن‌ هر سال‌ پس‌ از تصویب‌ در مجمع‌عمومی‌ به‌ دفتر انجمن‌های‌ علمی‌ وزارت‌ علوم‌،تحقیقات‌ و فناوری‌ ارسال‌ می‌شود .

   ماده‌ 19: کلیه‌ وجوه‌ انجمن‌ در حساب‌ مخصوصی‌ به‌ نام‌ انجمن‌ نزد بانکهای‌ کشور نگهداری‌ می‌شود .

   ماده‌ 20: هیچ‌ یک‌ از مؤسسین‌ یا صاحبان‌ سرمایه‌ حق‌ برداشت‌ یا تخصیص‌ هیچ‌ گونه‌ سودی‌ اعم‌ از سودسهام‌ یا سرمایه‌ را نداشته‌ و خود و وابستگان‌ درجه‌ یک‌ آنها نمی‌توانند مبادرت‌ به‌ انجام‌ معاملات‌ با انجمن‌نمایند .

   ماده‌ 21: کلیه‌ مدارک‌ و پرونده‌های‌ مالی‌ و غیر مالی‌ مرتبط با فعالیتهای‌ انجمن‌ در محل‌ دفتر مرکزی‌ انجمن‌نگهداری‌ می‌شود و در مواقع‌ مراجعه‌ مرجع‌ نظارت‌ یا سایر مراجع‌ صلاحیت‌دار در اختیار آنان‌ قرار خواهدگرفت‌ .

   ماده‌ 22: هر گونه تغییر‌ در مفاد اساسنامه‌، پس‌ از تصویب‌کمیسیون انجمنهای‌ علمی‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌معتبر است‌ .

   ماده‌ 23: انجمن‌ تابعیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را دارد و اعضای‌ آن‌ با نام‌ انجمن‌ حق‌ فعالیت‌ سیاسی‌ یاوابستگی‌ به‌ گروهها و احزاب‌ سیاسی‌ را ندارند .

   ماده‌ 24: در صورت‌ تصویب‌ انحلال‌ انجمن‌ توسط مجمع‌ عمومی‌، همان‌ مجمع‌ هیأت‌ تسویه‌ای‌ را برای‌پرداخت‌ دیون‌ و وصول‌ مطالبات‌ انجمن‌ انتخاب‌ خواهد کرد. هیأت‌ تسویه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از وصول‌مطالبات‌ و پرداخت‌ بدهی‌، کلیه‌ دارایی‌های‌ منقول‌ و غیر منقول‌ انجمن‌ را با نظر وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ وفناوری‌ به‌ یکی‌ از مؤسسات‌ آموزشی‌ یا پژوهشی‌ کشور واگذار کند .

   ماده‌ 25: این‌ اساسنامه‌ مشتمل‌ بر شش فصل‌، بیست و پنج ماده، پنجاه و شش زیر ماده‌ و پانزده تبصره‌ به‌ تصویب‌ رسید .


eee

 | تاریخ ارسال: 1396/2/3 - 11:05 | 

.