ورود به سایت

عملکرد انجمن های علمی - سال تحصیلی ۹۶-۹۵

AWT IMAGE

***-

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

جغرافیا و برنامه ریزی

هاجرآقایاری

AWT IMAGE

دکتر بهرام ایمانی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۱۴

 - برنامه ترویجی:         ۲  

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:  دارد

 - طرح پژوهشی:         -

مسابقه:                        -

ادیان و عرفان

سودا فتحی

AWT IMAGE

دکتر علی بابایی

AWT IMAGE-

 - کارگاه آموزشی:         ۳

 - برنامه ترویجی:          ۱

 - بازدید علمی:             ۱

 - نشریه:                        -

 - وبلاگ / وبسایت:      -

 - طرح پژوهشی:           -

مسابقه:                          -

باستان شناسی

نادر جمشیدی

AWT IMAGE

دکتر اردشیر جوانمردزاده

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        -

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      ۱

 - وبلاگ / وبسایت:   دارد

 - طرح پژوهشی:         -

مسابقه:                        -

تاریخ

زینب فرض الهی

AWT IMAGE

دکترسجاد حسینی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۲

 - برنامه ترویجی:        ۸

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      -

 - وبلاگ / وبسایت:  دارد

 - طرح پژوهشی:         -

مسابقه:                        -

جغرافیای طبیعی

کیوان حسنقلی زاده

AWT IMAGE

دکتر موسی عابدینی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        -

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:  دارد

 - طرح پژوهشی:          -

زبان و ادبیات عرب

رضا خانعلی زاده

AWT IMAGE

دکتر مهرداد آقایی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۴

 - برنامه ترویجی:       ۳

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     ۱

 - وبلاگ / وبسایت:  دارد

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       -

شرکت در مجمع تاسیسی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی

۹۵/۱۲/۰۳

زبان و ادبیات فارسی

ناصر نسترنی

-

AWT IMAGE

دکتر عسگر صلاحی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        -

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:   دارد

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                         -

مدیریت و اقتصاد

سجاد قاسملو

-

AWT IMAGE

ولی نعمتی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        -

 - برنامه ترویجی:         ۱

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                    دارد

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

هنر 

ملیح سا اروند

AWT IMAGE

مهندس سولماز امیرراشد

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        ۳

 - برنامه ترویجی:         ۱

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                        -

علوم سیاسی
 

مسعود کریمی
غیر فعال
-

AWT IMAGE

دکتر امین نواختی مقدم

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        -

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      -

 - وبلاگ / وبسایت:    -

 - طرح پژوهشی:         -

مسابقه:                        -

***

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۰

۴۵

-

۷

۳

۳

****

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

صنایع چوب و کاغذ

فروزان انصاری

AWT IMAGE

دکتر محمد احمدی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۷

 - برنامه ترویجی:       ۲

 - بازدید علمی:          ۱

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -
- مسابقه:                    ۱

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

محمد اسدیان

AWT IMAGE

دکتر عبداله گل محمدی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:     ۱۶

 - برنامه ترویجی:       -

 - بازدید علمی:          ۴

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -
- مسابقه:                    -   
    

مهندسی مکانیک بیوسیستم

سعید آقا عزیزی

AWT IMAGE

دکتر عزت اله عسکری

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۲

 - برنامه ترویجی:       -    

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -
- مسابقه:                    -   

مهندسی آب

محمدرضا اجاقی

AWT IMAGE

دکتر محمدرضا نیک پور

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      -  

 - برنامه ترویجی:       ۱

 - بازدید علمی:          -  

 - نشریه:                     -  

 - وبلاگ / وبسایت:   -  

 - طرح پژوهشی:        -  
- مسابقه:                    -      

علوم و مهندسی خاک

سیده خمسا اسبقیان

AWT IMAGE

دکتر آیدا عباسی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:                ۷

 - برنامه ترویجی:                 ۴

 - بازدید علمی:                    -  

 - نشریه:                               -  

 - وبلاگ / وبسایت:             -  

 - طرح پژوهشی:                  

مسابقه:                                 -  

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

مرتع و آبخیزداری

جواد قربانی

AWT IMAGE

-

دکتر رئوف مصطفی زاده

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۶

 - برنامه ترویجی:       ۳

 - بازدید علمی:          ۲

 - نشریه:                     -  

 - وبلاگ / وبسایت:  دارد  

 - طرح پژوهشی:        -  
- مسابقه:                    ۱       

جنگلداری

هانیه سروری

AWT IMAGE

دکتر کیومرث سفیدی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۲

 - برنامه ترویجی:       ۱

 - بازدید علمی:          -  

 - نشریه:                     -  

 - وبلاگ / وبسایت:   -  

 - طرح پژوهشی:        -  
- مسابقه:                    -     

علوم دامی

حسام سردارلو

AWT IMAGE

دکتررضا بهمرام

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۲

 - برنامه ترویجی:       -  

 - بازدید علمی:          -  

 - نشریه:                     -   

 - وبلاگ / وبسایت:    

 - طرح پژوهشی:        -  

مسابقه:                       -  

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه های انجمن علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

زراعت و اصلاح نباتات

شیوا حمیدزاده مقدم

AWT IMAGE

دکترسودابه جهانبخش

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      -  

 - برنامه ترویجی:       -  

 - بازدید علمی:          -  

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:   -  

 - طرح پژوهشی:        -  

مسابقه:                       -  

باغبانی

مهدی خسروی

AWT IMAGE

دکتر مهدی محب الدینی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۲

 - برنامه ترویجی:        -  

 - بازدید علمی:           -  

 - نشریه:                      -  

 - وبلاگ / وبسایت:    -  

 - طرح پژوهشی:         -  

مسابقه:                        ۱

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

علوم و صنایع غذایی

آرزو روحی

AWT IMAGE

دکتر یونس زاهدی

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:       ۲

 - برنامه ترویجی:        -  

 - بازدید علمی:           -  

 - نشریه:                دارد

 - وبلاگ / وبسایت:   -  

 - طرح پژوهشی:         -  

مسابقه:                        -  

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

مهندسی فضای سبز

میلاد ملکی

AWT IMAGE

دکتر بهروز اسماعیل پور

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۷

 - برنامه ترویجی:        -   

 - بازدید علمی:           -  

 - نشریه:                 دارد

 - وبلاگ / وبسایت:    -  

 - طرح پژوهشی:         -  
- مسابقه:                     -      

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

***

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۱

۷۵

-

-

-

۳

*****

-

دانشکده علوم

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

نجوم

محمد یاغچیان

AWT IMAGE

دکتر قادر نجارباشی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۱

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                         -

زمین شناسی

حبیب شهابی فر

AWT IMAGE

دکتر علی لطفی بخش

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۲

 - برنامه ترویجی:        ۳

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      -

 - وبلاگ / وبسایت:    -

 - طرح پژوهشی:         -

مسابقه:                        -

زیست شناسی

سحرمافی

AWT IMAGE

دکترعلیرضا پناهی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۷

 - برنامه ترویجی:       ۲

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      ۱

 - وبلاگ / وبسایت:    

 - طرح پژوهشی:         

مسابقه:                        

شیمی کاربردی

حسین باقری

AWT IMAGE

دکتر حبیب اله اسکندری

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۲

 - برنامه ترویجی:        ۳

 - بازدید علمی:            

 - نشریه:                       -  

 - وبلاگ / وبسایت:     -  

 - طرح پژوهشی:          

مسابقه:                         

فیزیک

سپیده عظیمی

AWT IMAGE

دکتر فرهاد ستاری

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:         

 - برنامه ترویجی:        ۱۸

 - بازدید علمی:            

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                         -

نانو

کبری احدزاده

AWT IMAGE

دکتر علی توانا

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:         -

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                         -

ریاضیات

شهریار خدایی

AWT IMAGE

دکتر نیکروز حیدری

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:         -  

 - برنامه ترویجی:         ۲

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                         ۱

آمار

علی تنگسار

AWT IMAGE

مهدی اسماعیلیان

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:         ۲

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                         ۱

علوم کامپیوتر حامد صباحی دکتر دانیال میری زاده

- کارگاه آموزشی:         ۱

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                        ۲

***

دانشکده علوم

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۹

۴۷

-

۸

۱

۱

*****

-

دانشکده فنی و مهندسی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

مهندسی عمران

علیرضا دشتبانی

AWT IMAGE

دکتر الهام قندی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۶

 - برنامه ترویجی:       -

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       ۱

رباتیک

مصطفی پیران

AWT IMAGE

دکتر عادل اکبری مجد

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۱

 - برنامه ترویجی:       ۱

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       ۱

مهندسی معماری

مرتضی صفری

AWT IMAGE

دکتر وحید وزیری

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۲

 - برنامه ترویجی:       ۲

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       -

مهندسی برق

میلاد سیدی

AWT IMAGE

دکتر فرزاد صداقتی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      -

 - برنامه ترویجی:       ۱

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:  دارد

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       -

مهندسی شیمی

حسین فتحی

AWT IMAGE

دکتر عزیز بابا پور

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       -

 - برنامه ترویجی:       ۸

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      -

 - وبلاگ / وبسایت:    -

 - طرح پژوهشی:         -

مسابقه:                        -

مهندسی کامپیوتر

آرش زادشکویان

AWT IMAGE

دکتر مهدی نوشیار

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       -

 - برنامه ترویجی:        -

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       -

مهندسی مکانیک

حسین هادی

AWT IMAGE

دکتر فرهاد صادق مغانلو

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۸

 - برنامه ترویجی:       ۲

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       ۲

شبکه هوشمند انرژی

سجاد آصفی

AWT IMAGE

پروفسور حسین شایقی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      

 - برنامه ترویجی:       -

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -

مسابقه:                       -

***

دانشکده فنی و مهندسی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۸

۳۵

-

-

-

-

*****

-

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

علوم تربیتی و مشاوره

فرهاد نیکویی-

دکتر اسماعیل صدری

-کارگاه آموزشی:             ۹

 - برنامه ترویجی:            ۱

 - بازدید علمی:              ۲

 - نشریه:                          -

 - وبلاگ / وبسایت:     دارد

 -طرح پژوهشی:              -

 -مسابقه:                - 

-

-

-

روانشناسی

اکبرفعلی

AWT IMAGE

دکتر اکبر عطادخت

AWT IMAGE

 -کارگاه آموزشی:            ۸

 - برنامه ترویجی:             ۲

 - بازدید علمی:               ۲

 - نشریه:                           -

 - وبلاگ / وبسایت:     دارد

 -طرح پژوهشی:              -

-مسابقه:                - 

-

-

-

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مسعود دارابی

AWT IMAGE

دکتر محسن برغمدی

AWT IMAGE

-کارگاه آموزشی:            ۲

 - برنامه ترویجی:           -

 - بازدید علمی:              -

 - نشریه:                         -

 - وبلاگ / وبسایت:      -

 -طرح پژوهشی:        -
 
  -مسابقه:    
           - 

-

-

-

- - -

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۳

۲۶

-

-

۰

-

******

-

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

گیاهان دارویی

مریم عبداله زاده

AWT IMAGE

دکتر مهدی معمری

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        -

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       ۱

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

تولیدات گیاهی

سید طالب مرتضوی

AWT IMAGE

دکتر لیلا غفارزاده نمازی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

***

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۲

-

-

-

-

۲

*****

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

زراعت و اصلاح نباتات

خدیجه بهرام نژاد

AWT IMAGE

دکتر منوچهر شیری

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        -

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

تولیدات دامی

ناصر کاظمی

AWT IMAGE

دکتر آزاده بوستان

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        -

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

تولیدات گیاهی

مصطفی زینلی

AWT IMAGE

دکتر رسول آذرمی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:        -

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      -

 - وبلاگ / وبسایت:    -

 - طرح پژوهشی:         -

ماشین آلات کشاورزی

صادق اعلایی

AWT IMAGE

دکتر ابراهیم تقی نژاد

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       -

 - برنامه ترویجی:        -

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      -

 - وبلاگ / وبسایت:    -

 - طرح پژوهشی:         -

***

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۴

-

-

-

-

-

*****

 

دانشکده کشاورزی فناوریهای نوین نمین

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

علوم مهندسی

اسماعیل اسکندری

AWT IMAGE

دکتر شراره میرزایی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۲

 - برنامه ترویجی:       ۲     

 - بازدید علمی:          ۱

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -
- مسابقه:                   ۲

***

دانشکده فناوریهای نوین نمین

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱

۷

-

-

-

-

***