ورود به سایت

عملکرد انجمن های علمی - سال تحصیلی ۹۵-۹۴

AWT IMAGE

***

دانشکده فنی و مهندسی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

مهندسی عمران

هادی ایزدی فرد

-

AWT IMAGE

دکتر اصغر امانی

-

AWT IMAGE

 - نشریه: یک (اوبا)

 - کارگاه آموزشی: ۱۰

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی: ۵

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه: ۲

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

خوب

رباتیک

مهدیار محمدزاده

-

AWT IMAGE

دکتر عادل اکبری مجد

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه: ۱

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۱

بله

خوب

مهندسی معماری

آرمان عمرانی

-

AWT IMAGE

دکتر وحید وزیری

-

AWT IMAGE

 - نشریه: دو (افراز)

 - کارگاه آموزشی: ۳

 - برنامه ترویجی: ۶

 - بازدید علمی: ۱

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:۱

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

خوب

مهندسی برق

اصغر شاهی

-

AWT IMAGE

دکتر فرزاد صداقتی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۶

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی: ۲

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

خوب

مهندسی شیمی

مهدی محمدی

-

AWT IMAGE

مهندس سیدکریم شفقی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۴

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

خیر

متوسط

مهندسی کامپیوتر

ساسان ارحام

-

AWT IMAGE

دکتر مهدی نوشیار

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۲

خیر

-

مهندسی مکانیک

شاهین بصیری

دکتر رضا پیل افکن

-

AWT IMAGE

 - نشریه: یک (مکنو)

 - کارگاه آموزشی: ۴

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی: ۱

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه: ۲

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

-

صنعت و کارآفرینی

حسین هادی

دکتر هادی غایبی

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۲ خیر خوب

- - -

دانشکده فنی و مهندسی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۸

۵۳

۵۳

۶

۲

۴

-

******

-

دانشکده علوم پایه

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

فیزیک

مسعود سراج امانی

-

AWT IMAGE

دکتر علی توانا

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۴

 - برنامه ترویجی: ۳۴

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

خیر

خوب

زمین شناسی

حبیب شهابی فر

-

AWT IMAGE

دکتر علی لطفی بخش

-

AWT IMAGE

 - نشریه: یک (زمین کاوان جوان)

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

متوسط

زیست شناسی

مرتضی جعفرزاده

-

AWT IMAGE

دکتر اسداله اسدی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی:۱

 - برنامه ترویجی: ۱

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

متوسط

شیمی کاربردی

رضا جسمانی

-

AWT IMAGE

دکتر حبیب اله اسکندری

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۳

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

متوسط

- - -

دانشکده علوم پایه

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۴

۴۴

۴۴

۴

۰

۱

-

******

-

دانشکده علوم ریاضی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

علوم کامپیوتر

محمد علیمیرزالو

-

AWT IMAGE

دکتر نسرین اقبالی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۵

 - برنامه ترویجی: ۲

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه: ۶

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

خوب

آمار و کاربردها

جواد وحدت

-

AWT IMAGE

دکتر مهدی اسماعیلیان

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۲

بله

متوسط

ریاضیات و کاربردها

بهنام کلاهی جوان

-

AWT IMAGE

دکتر نعمت اباذری

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۳

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۱

خیر

متوسط

- - -

دانشکده علوم ریاضی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۳

۱۷

۱۷

۳

۰

۰

-

******

-

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

صنایع چوب و کاغذ

زیبا فتحی

-

AWT IMAGE

مهندس امید غفارزاده

-

AWT IMAGE

 - نشریه: یک (کاغذ سبز)

 - کارگاه آموزشی: ۲

 - برنامه ترویجی: ۵

 - بازدید علمی: ۲

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه: ۳

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

خوب

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

رضا اکبری

-

AWT IMAGE

دکتر راضیه پوردربانی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۵

 - برنامه ترویجی: ۵

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی: ۲

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه: ۳

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

خوب

مکانیک ماشین های کشاورزی

سیدکمال علوی

-

AWT IMAGE

دکتر منصور راسخ

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

خیر

خوب

مهندسی آب

مهران محمدی

-

AWT IMAGE

دکتر محمدرضا نیک پور

-

AWT IMAGE

 - نشریه: یک (آرتاب)

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی: ۵

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه: ۳

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

متوسط

علوم و مهندسی خاک

قاسم حیدری

-

AWT IMAGE

دکتر کاظم هاشمی مجد

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی: ۳

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

متوسط

مرتع و آبخیزداری

ابراهیم عسگری

-

AWT IMAGE

دکتر رئوف مصطفی زاده

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۳

 - برنامه ترویجی: ۴

 - بازدید علمی: ۱

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۳

خیر

خوب

جنگلداری

مرتضی صادقی

-

AWT IMAGE

دکتر کیومرث سفیدی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

خیر

متوسط

گیاهپزشکی

میلاد بابازاده

مهندس فروع الدین زرگرزاده

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

-

بله

-

علوم دامی

وحید غریب خواجه

-

AWT IMAGE

دکتر سعید نیک بین

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی: ۲

 - بازدید علمی: ۲

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

متوسط

زراعت و اصلاح نباتات

شیوا حمیدزاده مقدم

-

AWT IMAGE

دکتر محمدتقی آل ابراهیم

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۴

 - برنامه ترویجی: ۱

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

خیر

متوسط

باغبانی

ملیحه عرفانی

-

AWT IMAGE

دکتر مهدی محب الدینی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی:۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۲

بله

خوب

علوم و صنایع غذایی

رضا خرمی صابر

-

AWT IMAGE

دکتر یونس زاهدی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی: ۱

 - بازدید علمی: ۱

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۲

بله

متوسط

مهندسی فضای سبز

میلاد ملکی

-

AWT IMAGE

دکتر بهروز اسماعیل پور

-

AWT IMAGE

- نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۲

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی: ۱

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۱ بله متوسط

- - -

دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۲

۶۸

۴۶

۱۳

۰

۲

-

******

-

دانشکده علوم انسانی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

جغرافیا و برنامه ریزی

رضا هاشمی معصوم آباد

-

AWT IMAGE

دکتر محمدحسن یزدانی

-

AWT IMAGE

 - نشریه: دارد

 - کارگاه آموزشی: ۳۷

 - برنامه ترویجی: ۵

 - بازدید علمی: ۲

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

خوب

ادیان و عرفان

محمد مهدی یار

-

AWT IMAGE

مهندس بهمن زاهدی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۴

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۱

خیر

متوسط

آموزش زبان انگلیسی

بهنام احمدیان

-

AWT IMAGE

دکتر توحید صیامی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۲

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۳

خیر

-

باستان شناسی

امیررضا یاراحمدی

-

AWT IMAGE

دکتر اردشیر جوانمردزاده

-

AWT IMAGE

 - نشریه: دارد

 - کارگاه آموزشی: ۳

 - برنامه ترویجی: ۱

 - بازدید علمی: ۲

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۱ خیر

خوب

تاریخ

سارا لوایی

-

AWT IMAGE

دکتر جعفر آقازاده

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۵

 - برنامه ترویجی: ۷

 - بازدید علمی: ۴

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۲

بله

خوب

تحصیلات تکمیلی مدیریت

وحید اسلامی

-

AWT IMAGE

دکتر باقر عسگرنژاد نوری

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۳

 - برنامه ترویجی: ۱

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۳

خیر

متوسط

جغرافیای طبیعی

میلاد حسین زاده نیری

-

AWT IMAGE

دکتر فریبا اسفندیاری

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۲۱

 - برنامه ترویجی: ۱

 - بازدید علمی:۱

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۲

بله

خوب

زبان و ادبیات عرب

شاهین فعال

-

AWT IMAGE

دکتر عادل آزاددل

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۲

 - برنامه ترویجی: ۶

 - بازدید علمی: ۳

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

خوب

زبان و ادبیات فارسی

زهرا خسروی

-

AWT IMAGE

دکتر رامین محرمی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی:۱

 - برنامه ترویجی: ۱

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۲

خیر

-

صنایع دستی

مینا صیادی

-

AWT IMAGE

دکتر فاطمه برمکی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی: ۳

 - بازدید علمی:۱

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۲

بله

خوب

مدیریت بازرگانی

محمدرضا خجسته

-

AWT IMAGE

دکتر قاسم زارعی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۳

خیر

متوسط

مدیریت جهانگردی

سجاد قاسملو

-

AWT IMAGE

دکتر ناصر سیف الهی

-

AWT IMAGE

 - نشریه: یک (گردشگری پایدار)

 - کارگاه آموزشی: ۳

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی: ۶

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۲

بله

خوب

هنر اسلامی (نگارگری)

فاطمه سلیم زاده

-

AWT IMAGE

مهندس سولماز امیرراشد

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی: ۴

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۲

بله

خوب

هنرهای تجسمی (نقاشی)

سمیه خوشبخت

-

AWT IMAGE

مهندس فریدون حسن خانی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۴

 - برنامه ترویجی: ۷

 - بازدید علمی: ۱

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه: ۱

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۲

بله

متوسط

- - -

دانشکده علوم انسانی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۴

۱۶۰

۱۱۱

۱۴

۰

۳

-

******

-

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

علوم تربیتی و مشاوره

مجید زارعی

-

AWT IMAGE

دکتر علی خالق خواه

-

AWT IMAGE

 - نشریه: ۱

 - کارگاه آموزشی: ۱۷

 - برنامه ترویجی: ۲

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۱

بله

خوب

روانشناسی

سعیده خدایی

-

AWT IMAGE

دکتر اکبر عطادخت

-

AWT IMAGE

 - نشریه: دو (تحول)

 - کارگاه آموزشی: ۲۳

 - برنامه ترویجی: ۴

 - بازدید علمی: ۴

 - طرح پژوهشی: ۱

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت: دارد

 - تألیف / ترجمه:

۳

بله

خوب

تربیت بدنی و علوم ورزشی

بابک فلاح

دکتر نسرین عزیزیان

-

AWT IMAGE

 - نشریه: دارد

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۲

خیر

-

- - -

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۳

۵۸

۴۶

۳

۰

۴

-

******

-

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

زراعت و اصلاح نباتات

شهریار خانی

-

AWT IMAGE

دکتر منوچهر شیری

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۱

بله

-

تولیدات دامی

محمد نوروزیان

-

AWT IMAGE

دکتر آزاده بوستان

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۱

بله

-

تولیدات گیاهی

احمد مهمان نواز

-

AWT IMAGE

دکتر رسول آذرمی

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۱

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی: ۲

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۱ بله

-

ماشین آلات کشاورزی

احمد فرهنگ نیا

-

AWT IMAGE

دکتر ابراهیم تقی نژاد

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی:

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی: ۱

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۱

بله

-

- - -

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۴

۴

۴

۱

۳

۰

-

******

-

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

گیاهان دارویی

مریم عبداله زاده

-

AWT IMAGE

دکتر آیدین عزیزپور

-

-AWT IMAGE

 - نشریه: ۱

 - کارگاه آموزشی: ۵

 - برنامه ترویجی: ۴

 - بازدید علمی: ۱

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:۱

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۱

بله

خوب

تولیدات گیاهی

بهراد فولادی ارقون

-

AWT IMAGE

دکتر لیلا غفارزاده نمازی

-

AWT IMAGE

 - نشریه: ۱

 - کارگاه آموزشی: ۷

 - برنامه ترویجی: ۲

 - بازدید علمی:۱

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه:۱

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۱

بله

خوب

- - -

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۲

۲۴

۱۷

۲

۰

۲

-

******

-

دانشکده فناوریهای نوین نمین

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

علوم مهندسی

مجید رسول زاده

دکتر پری امیری

-

AWT IMAGE

 - نشریه:

 - کارگاه آموزشی: ۳

 - برنامه ترویجی:

 - بازدید علمی:

 - طرح پژوهشی:

 - اختراع / ابتکار:

 - مسابقه: ۱

 - وبلاگ / وبسایت:

 - تألیف / ترجمه:

۲

بله

متوسط

- - -

دانشکده فناوریهای نوین نمین

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت

فعال

فعال

غیرفعال

نشریه

۱

۴

۴

۱

۰

۰

- - -

نکات مهم:

- برنامه های اجرا شده مطابق با فرم گزارش دهی ارائه شده توسط دبیران محترم می باشد.

- متفرقه شامل همکاری و ارتباط با دفتر انجمن های علمی در موارد مختلف می باشد.

- تعداد جلسات برگزار شده تا به امروز دو مورد می باشد.

- جلسات دانشکده ای برگزار شده: دانشکده های علوم فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم تربیتی، علوم ریاضی و علوم کشاورزی(۱)

- مرحله دانشگاهی نهمین جشنواره حرکت از ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۵ در محل سالن تربیت برنی برادران برگزار گردید.

- فعال و غیرفعال در اتمام کار مشخص خواهد شد.