ورود به سایت

منشورات انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

AWT IMAGE

دفتر انجمن‌های علمی دانشگاه
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
ویژه‌نامه عملکرد انجمن‌های علمی در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ ویژه‌نامه عملکرد انجمن‌های علمی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ ویژه‌نامه مرحله دانشگاهی نهمین جشنواره ملی حرکت ویژه‌نامه عملکرد انجمن‌های علمی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵
بهار ۱۳۹۳  بهار ۱۳۹۴  بهار ۱۳۹۵  پاییز ۱۳۹۶ 
ویژه‌نامه عملکرد انجمن‌های علمی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶
تابستان ۱۳۹۷ 

********

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
AWT IMAGE AWT IMAGE
دوفصلنامه علمی تخصصی باستان شناخت (۲) فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی و برنامه‌ریزی (۱) دوفصلنامه علمی تخصصی باستان شناخت (۳) دوفصلنامه علمی تخصصی باستان شناخت (۴)
انجمن علمی باستان‌شناسی انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی انجمن علمی باستان‌شناسی انجمن علمی باستان‌شناسی
پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بهار ۱۳۹۵  بهار و تابستان ۱۳۹۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۵
AWT IMAGE AWT IMAGE
گاهنامه گردشگری پایدار نشریه ادیان شناخت نشریه گزمک نشریه حدیقه الادب
انجمن علمی مدیریت جهانگردی انجمن علمی ادیان و عرفان انجمن علمی مدیریت جهانگردی انجمن علمی زبان و ادبیات عربی
بهار ۱۳۹۵  آبان ۱۳۹۵  بهمن ۱۳۹۵  اسفند ۱۳۹۵ 
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی و برنامه‌ریزی (۲)

دوفصلنامه علمی تخصصی باستان‌شناخت (۵)

فصلنامه علمی دانشجویی ساو اندیشه (۱) دوفصلنامه علمی تخصصی باستان‌شناخت (۶)
انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی

انجمن علمی باستان‌شناسی

انجمن علمی فلسفه انجمن علمی باستان‌شناسی
بهار ۱۳۹۶ 

بهار و تابستان ۱۳۹۶ 

اسفند ۱۳۹۶   پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 
دوفصلنامه علمی تخصصی باستان‌شناخت (۷) گاهنامه علمی ادبی ریماس فصلنامه علمی تخصصی توسعه اقتصادی (۱) گاهنامه علمی فرهنگی تبیان السیاسه
انجمن علمی باستان‌شناسی انجمن علمی زبان و ادبیات عربی انجمن علمی اقتصاد انجمن علمی علوم سیاسی
بهار و تابستان ۱۳۹۷  آبان ۱۳۹۷  آذر ۱۳۹۷  آذر ۱۳۹۷ 
AWT IMAGE AWT IMAGE
فصلنامه علمی دانشجویی ساو اندیشه (۲) دوفصلنامه علمی تخصصی باستان‌شناخت (۸) فصلنامه علمی دانشجویی ساو اندیشه (۳) فصلنامه علمی تخصصی خزر (۱)
انجمن علمی فلسفه انجمن علمی باستان‌شناسی انجمن علمی فلسفه انجمن علمی مدیریت جهانگردی
پاییز ۱۳۹۷  پاییز و زمستان ۱۳۹۷  زمستان ۱۳۹۷  زمستان ۱۳۹۷ 
AWT IMAGE
فصلنامه علمی دانشجویی حق‌الیقین فصلنامه علمی تخصصی توسعه اقتصادی (۲) ماهنامه علمی تخصصی باستان‌نامه فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی - برنامه‌ریزی (۴)
انجمن علمی ادیان و عرفان انجمن علمی اقتصاد انجمن علمی باستان‌شناسی انجمن علمی جغرافیا
زمستان ۱۳۹۷  اسفند ۱۳۹۷  اسفند ۱۳۹۷  بهار ۱۳۹۸ 
AWT IMAGE
فصلنامه علمی تخصصی خزر (۲) فصلنامه علمی دانشجویی زلف سخن فصلنامه علمی دانشجویی ساو اندیشه (۴) مجله مدرن
انجمن علمی مدیریت جهانگردی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی انجمن علمی فلسفه انجمن علمی مدیریت بازرگانی
بهار ۱۳۹۸  بهار ۱۳۹۸  بهار ۱۳۹۸  بهار ۱۳۹۸ 
AWT IMAGE
فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی - برنامه‌ریزی (۵)
انجمن علمی جغرافیا
تابستان ۱۳۹۸ 

********

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه علمی تخصصی تحول (۱) نشریه علمی تخصصی تحول (۲) نشریه علمی تخصصی تحول (۳) گاهنامه علمی تخصصی مشاوران جوان
انجمن علمی روانشناسی انجمن علمی روانشناسی انجمن علمی روانشناسی انجمن علمی علوم تربیتی و مشاوره
بهار ۱۳۹۴  زمستان ۱۳۹۴  بهار ۱۳۹۵  بهار ۱۳۹۵ 
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه علمی تخصصی تحول (۴) دوفصلنامه علمی تخصصی پویش (۱) نشریه علمی تخصصی تحول (۵) گاه‌نامه تربیت (۱)
انجمن علمی روانشناسی انجمن علمی مشاوره انجمن علمی روانشناسی انجمن علمی علوم تربیتی
زمستان ۱۳۹۵  زمستان ۱۳۹۶  زمستان ۱۳۹۶  زمستان ۱۳۹۶ 
گاه‌نامه علمی تخصصی تربیت (۲) نشریه علمی تخصصی تحول (۶) نشریه علمی تخصصی علم و ورزش گاه‌نامه علمی تخصصی مشاوران جوان
انجمن علمی علوم تربیتی انجمن علمی روانشناسی انجمن علمی تربیت‌بدنی انجمن علمی مشاوره
بهمن ۱۳۹۷  زمستان ۱۳۹۷  زمستان ۱۳۹۷  زمستان ۱۳۹۷ 
AWT IMAGE
دوفصلنامه علمی تخصصی پویش (۲) نشریه علمی تخصصی تحول (۷) گاه‌نامه علمی تخصصی تربیت (۳)
انجمن علمی مشاوره انجمن علمی روانشناسی انجمن علمی علوم تربیتی
پاییز و زمستان ۱۳۹۷  بهار ۱۳۹۸  اردیبهشت ۱۳۹۸ 

********

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه علمی کاغذ سبز (۱) نشریه آرتاب (۱) نشریه علمی کاغذ سبز (۲) نشریه مرتع و آبخیزداری
انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی مهندسی آب انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی مرتع و آبخیزداری
اردیبهشت ۱۳۹۴  اردیبهشت ۱۳۹۵  اردیبهشت ۱۳۹۵  آذر ۱۳۹۵
AWT IMAGE
نشریه مهندسی فضای سبز (۱) نشریه علمی کاغذ سبز (۳) نشریه مهندسی فضای سبز (۲) نشریه ترنج (۱)
انجمن علمی مهندسی فضای سبز انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی مهندسی فضای سبز انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی
پاییز ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۹۵ فروردین ۱۳۹۶ فروردین ۱۳۹۶
AWT IMAGE
نشریه تخصصی مهندسی آب نشریه علمی کاغذ سبز (۴) نشریه علمی کاغذ سبز (۵) نشریه علمی اورامان
انجمن علمی مهندسی آب انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی جنگل
آذر ۱۳۹۶ مهر ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۶ بهمن و اسفند ۱۳۹۶
نشریه مهندسی فضای سبز (۳) نشریه طراحان منظر (۱) نشریه علمی تخصصی توان سبز (۴) نشریه علمی تخصصی گیاه‌پزشک
انجمن علمی مهندسی فضای سبز انجمن علمی مهندسی فضای سبز انجمن علمی مکانیک بیوسیستم انجمن علمی گیاه‌پزشکی
پاییز ۱۳۹۶ فروردین ۱۳۹۷ پاییز ۱۳۹۷ پاییز ۱۳۹۷
AWT IMAGE
نشریه طراحان منظر (۲) نشریه ترنج (۲) نشریه علمی کاغذ سبز (۶) نشریه آرتاب (۲)
انجمن علمی مهندسی فضای سبز انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی مهندسی آب
زمستان ۱۳۹۷  زمستان ۱۳۹۷  زمستان ۱۳۹۷  زمستان ۱۳۹۷ 
AWT IMAGE
نشریه علمی رویش نشریه علمی کاغذ سبز (۷) نشریه آرتاب (۳) نشریه علمی تخصصی توان سبز (۵)
انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ انجمن علمی مهندسی آب انجمن علمی مکانیک بیوسیستم
اردیبهشت ۱۳۹۸  اردیبهشت ۱۳۹۸  اردیبهشت ۱۳۹۸  بهار ۱۳۹۸ 

********

دانشکده علوم
AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه علمی تخصصی زمین کاوان جوان (۱) نشریه علمی تخصصی زمین کاوان جوان (۲) نشریه علمی تخصصی زمین کاوان جوان (۳) نشریه علمی تخصصی ژنوم
انجمن علمی زمین شناسی انجمن علمی زمین شناسی انجمن علمی زمین شناسی انجمن علمی زیست شناسی
اردیبهشت ۱۳۹۵  تابستان ۱۳۹۵  آذر ۱۳۹۵  بهمن ۱۳۹۵ 
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه علمی تخصصی زمین کاوان جوان (۴) نشریه کیمیا (۱) گاهنامه تخصصی دانش زیستی (۱) گاهنامه تخصصی دانش زیستی (۲)
انجمن علمی زمین شناسی انجمن علمی شیمی کاربردی انجمن علمی زیست‌شناسی انجمن علمی زیست‌شناسی
تابستان ۱۳۹۶  آذر ۱۳۹۶  خرداد ۱۳۹۷  پاییز ۱۳۹۷ 
AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه کیمیا (۲) گاهنامه تخصصی دانش زیستی (۳) فصلنامه علمی تخصصی دانش زیستی (۴) فصلنامه علمی تخصصی زمین کاوان جوان (۵)
انجمن علمی شیمی کاربردی انجمن علمی زیست‌شناسی انجمن علمی زیست‌شناسی انجمن علمی زمین شناسی
بهار ۱۳۹۸  بهار ۱۳۹۸  پاییز ۱۳۹۸  پاییز ۱۳۹۸ 

********

دانشکده فنی و مهندسی
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
نشریه علمی تخصصی اوبا نشریه تخصصی افراز (۱) نشریه تخصصی افراز (۲) نشریه تخصصی مکنو
انجمن علمی مهندسی عمران انجمن علمی مهندسی معماری انجمن علمی مهندسی معماری انجمن علمی مهندسی مکانیک
خرداد ۱۳۹۵  اردیبهشت ۱۳۹۵ بهار ۱۳۹۵  اردیبهشت ۱۳۹۵
AWT IMAGE
فصل‌نامه رسانش
انجمن علمی مهندسی مکانیک
زمستان ۱۳۹۷ 

********

دانشکده کشاورزی مشگین‌شهر
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
مجله علمی شیرین بیان (۱) مجله علمی به زراعی (۱) مجله علمی شیرین بیان (۲) مجله علمی به زراعی (۲)
انجمن علمی گیاهان دارویی انجمن علمی تولیدات گیاهی انجمن علمی گیاهان دارویی انجمن علمی تولیدات گیاهی
زمستان ۱۳۹۴  زمستان ۱۳۹۴ بهار ۱۳۹۵ بهار ۱۳۹۵