ورود به سایت

ائین نامه نحوه ثبت اختراع

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمائید:
     راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه ثبت اختراع

                                                                                        نمودار کلی فرایند ثبت الکترونیکی اظهارنامه

راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه

 مراحل ثبت اظهارنامه


           مالک اظهارنامه

           نماینده قانونی

          دریافت کننده ابلاغ ها

           مشخصات مخترع

           مشخصات اختراع

           ادعای حق تقدم

           پرداخت هزینه

           ثبت پیوست ها
 


ویرایش اظهارنامه

پیگیری اظهارنامه

چاپ اظهارنامه

ضمائم اظهارنامه