مراحل پذیرش ایده در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه

فرد صاحب ایده ابتدا با مراجعه به واحد پذیرش مرکز رشد طرح و ایده خود را معرفی می کند. مسئول پذیرش پس از گرفتن اطلاعات اولیه، از فرد اور ا جهت مشاوره و راهنمایی به مشاور تخصصی مرکز رشد معرفی می کند. مشاور مرکز پس از صحبت با صاحب ایده، در صورت حائز شرایط بودن، نظر خود را به صورت کتبی به معاون مرکز رشد ارجاع می دهد. در این صورت کاربرگ اولیه در اختیار فرد قرار داده می شود. پس از تکمیل کاربرگ اولیه از طرف صاحب ایده، فرآیند بررسی آن آغاز می شود. در صورت تأیید طرح در مرحله اول بررسی، کاربرگ نهایی در اختیار صاحب ایده قرار داده می شود. پس از ارائه فرم های تکمیل شده، جلسه مصاحبه ای با صاحب ایده برگزار می شود. در نهایت در صورت داشتن کلیه شرایط، طرح در شورای تخصصی مرکز که متشکل از صاحب ایده و فرد متخصص در زمینه مربوطه، مشاور مرکز، کارشناس مالی مرکز، معاون و مدیر مرکز مطرح می شود. در صورت تأیید شورای تخصصی و تعیین ناظر و مشخص شدن مقطع استقرار طرح و یا ایده محوری ( پیش رشد و رشد ) با امضای قرارداد استقرار و قرارداد حمایت توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه وارد مرکز رشد می شود. اگر طرح یا ایده در مقطع پیش رشد پذیرفته شده باشد، مدت زمان این مقطع 6 الی 9 ماه می باشد که در این مدت صاحب ایده به ساخت نمونه اولیه و یا اثبات فرضیه خود تحت نظر ناظر طرح و بازدید دوره ای مرکز فعالیت می کند. اگر طرح یا ایده در مقطع رشد ( حتما در قالب شرکت حقوقی ثبت شده ) پذیرفته شده باشد. هر شرکت حقوقی جدیدالتأسیس می بایستی در مدت زمان تعیین شده ( حداکثر سه سال ) اجراء و تجاری سازی طرح را به اتمام برساند. در طول این مدت فرآیند پیشرفت ایده محوری و توسعه شرکت از سوی ناظر و مرکز رشد به صورت های مستمر و دوره ای بررسی و ارزیابی می شود. بدین ترتیب ادامه کار واحد فناور در مرکز رشد منوط به تأمین انتظارات ناظر و مرکز رشد و تحقق اهداف پیش بینی شده صاحب ایده است.