ورود به سایت

تماس با ما

نشانی: اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، ساختمان مرکز نوآوری و  رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی   
کدپستی: ۵۶۱۸۹۳۵۱۲۱    دورنگار: ۰۲۱-۸۹۷۷۷۲۰۷ _ 
         

عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی شماره تماس
ریاست مرکز رشد آقای دکتر نعمت هدایت

۰۴۵۳۱۵۰۵۰۶۷

معاونت مرکز رشد آقای علیرضا دستور ۰۴۵۳۱۵۰۵۰۶۵
معاونت نوآوری آقای دکتر مسعود اجری ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۳۰
کارشناس پذیرش و استقرار خانم منیژه فیضی ۰۴۵۳۱۵۰۵۰۶۳
کارشناس نظارت و ارزیابی آقای مهدی هژبری
مسئول دفتر ریاست آقای مهدی بایرامی ۰۴۵۳۱۵۰۵۰۶۶
کارشناس نوآوری آقای جواد مظفری ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۱۹
کارشناس نوآوری خانم حوریه بهراد ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۶۰

نشانی پایگاه مرکز رشد: www.uma.ac.ir/roshd       
نشانی پایگاه مرکز نوآوری: http://ic.uma.ac.ir                                                                    

پست الکترونیک: ardabilaticgmail.com