جلسه ششم

موضوع جلسه: بررسی مسائل و مشکلات کلان حوزه کشاورزی استان

  اهم موضوعات مورد بررسی در جلسه:

1-توسعه پایدار در بخش کشاورزی استان

2- قیمت محصولات کشاورزی و نوسان آن

3- مسائل و مشکلات بیمه کشاورزان

4- بررسی نقش دولت در اجرای آبیاری تحت فشار