جلسه پنجم

موضوع جلسه: بررسی مسائل زیست محیطی استان اردبیل

  اهم موضوعات مورد بررسی در جلسه:

1-توسعه پایدار و نقش محیط زیست

2- گسترش بخش کشاورزی و آسیب‌های زیست محیطی

3- نقش آمایش سرزمین در کاهش آسیب‌های زیست محیطی

4- تقویت نهادهای غیر دولتی زیست محیطی

1
2
3
4