جلسه چهارم

موضوع جلسه: بررسی مسائل بخش صنعت استان و راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع

  اهم موضوعات مورد بررسی در جلسه:

1- چالش ملی بخش صنعت استان اردبیل

2- چالش های محلی بخش صنعت استان اردبیل

3- راهکارهای پیشنهادی

'گزارش کامل جلسه

AWT IMAGE

.

.

AWT IMAGE

.

.

AWT IMAGE