بررسی موانع و راهکارهای همدلی و همزبانی در کشور

موضوع جلسه: بررسی موانع و راهکارهای همدلی و همزبانی در کشور

اهم موضوعات مورد بررسی در جلسه:

1- اهمیت همدلی و همزبانی در شرایط کنونی

2- راهکارهای همدلی و همزبانی از نگاه دینی

3- همدلی و همزبانی در استان اردبیل

4- راهکارهای پیشنهادی برای تقویت همدلی و همزبانی

AWT IMAGE