اهداف اتاق فکر

  1. ارتقاء همفکری ملی

  2. به اشتراک گذاری دانش بومی و منطقه ای در امور ملی

  3. مشارکت نخبگان و خبرگان در شناسایی مسائل و راهکارهای ملی ـ منطقه ای و استقرار شبکه نخبگان طرف مشاوره سیاست گذاری در کل کشور

  4. ارتقاء کیفیت تصمیم گیری استانی در گستره ملی

  5. ارتقاء کیفیت تصمیم گیری ملی در رابطه با مسائل منطقه ای

  6. افزایش ظرفیت ارتباطی میان دولت و نخبگان، از طریق افزایش گفتگوی ملی بر حول مسائل اساسی سیاست گذاری

  7. هموار کردن مسیر مبادله داده ها و اطلاعات میان دولت و نخبگان محلی

  8. بازتاب دادن دیدگاه های نخبگان محلی و منطقه ای در عرصه ملی