11


ردیف

برنامه های آتی مرکز

تاریخ برگزاری

1

برگزاری کارگاه بین المللی علف های هرز دردانشکده علوم کشاورزی

30 - 27 اردیبهشت ماه

2

برگزاری سیزدهمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک ایران

5 و6 خرداد

3

برگزاری همایش ملی تازه های پژوهش درعلوم ورزشی

8 و 9 مهرماه

4

برگزاری چهارمین کنگره کشاورزی ارگانیک

28 و 29 مرداد ماه

5

برگزاری دهمین همایش بین المللی ترویج زبان وادب فارسی

6 4 شهریور ماه

6

برگزاری دومین همایش نکوداشت فرهنگ صیانت ازطبیعت

-

7

برگزاری همایش بین المللی آب محیط زیست و توسعه پایدار

-