اعضای شورای آزمایشگاه

دکتر اسمائیل چمنی
رییس دانشگاه

(رییس شورای آزمایشگاه)


دکتر جبرئیل رزمجو

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

(نایب رییس شورا)

AWT IMAGE

دکتر میر داریوش شکوری

رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

(دبیر شورا)

 
 

دکتر قادر قاسمی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

(عضو شورا)

دکتر تقی اکبری

معاون اداری مالی دانشگاه

(عضو شورا)

وظایف شورای آزمایشگاه مرکزی

  • تصویب چشم انداز و برنامه های سال و تعیین خط مشی لازم 
  • افتتاح حساب بانکی به نام آزمایشگاه مرکزی برای درآمدهای اختصاصی و گردش مالی آن (به منظور توسعه آزمایشگاه این درآمدها منحصرأ صرف آزمایشگاه می شود) 
  • تأمین اعتبار و تغییر در سرمایه آزمایشگاه 
  • تصویب بودجه سالیانه 
  • تصویب ترازنامه مالی 
  • بررسی، تصویب خرید و انعقاد قراردادهای تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه 
  • هماهنگ نمودن مصوبات شورا با سیاست ها و اهداف شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) 
  • برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر فعالیت های آزمایشگاه مرکزی 
  • همکاری و ارتباط مستمر با رئیس آزمایشگاه مرکزی برای تحقق اهداف و فعالیت های علمی آزمایشگاه مرکزی 
  • نظارت بر نحوه هزینه کرد صحیح اعتبارات