معرفی کارشناسان

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: سیدحسین کمالی

آزمایشگاه مرکزی

شماره تماس: مستقیم ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۳۴

آدرس ایمیل: kamali.hossein۲۰۲۰gmail.com

کارشناس آزمایش:
 کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی  (GC-MS)
 کروماتوگرافی گازی- آشکارساز یونیزاسیون شعله­ای  (GC-FID)
 پروب تزریق مستقیم - طیف سنجی جرمی  (DIP-MS)
 آنالیز عنصری  (CHNS) 
مغناطومتر نمونه مرتعش  (VSM)
تفرق نور پویا(سایز، پتانسیل زتا ، جرم مولکولی)DLS 

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: محمد اصغری

دانشکده: فنی

شماره تماس:  ۰۴۵۳۱۵۰۵۷۶۷

آدرس ایمیل: m.asghariuma.ac.ir

کارشناس آزمایش:

سه محوره

برش مستقیم

دانه بندی خاک

هیدرومتری

تحکیم تا ۵۰mm

تعیین مقاومت فشاری بتن

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: محمد انوار

دانشکده: فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

شماره تماس:۰۴۵۳۱۵۰۵۰۸۳

آدرس ایمیل: anvaruma.ac.ir

کارشناس آزمایش:

تعیین و ترسیم منحنی دانه بندی

تعیین بافت خاک (درصد رس، سیلت و شن)

آزمایشهای مربوط به تجزیه خاک، آب، گیاه، کود

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: هوشنگ دادده

دانشکده: مغان

شماره تماس: ۳۲۷۱۵۸۷۸

آدرس ایمیل: houshangdaddehyahoo.com

کارشناس آزمایش:

سانتریفیوژ یخچالدار

فلایم فتومتر

اسپکتروفتومتر

سطح برگ سنج

الکتروفورز عمودی و افقی

سیستم P.C.R

کلروفیل متر و فتوسنتز متر

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: نعیم سعادتی

دانشکده: علوم پایه

شماره تماس:۰۴۵۳۱۵۰۵۱۸۴

آدرس ایمیل: naeimsaadatiuma.ac.ir 

کارشناس آزمایش:

اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )

اسپکتروسکوپی مادون قرمز ATR))

اسپکتروسکوپی پراکندگی بازتابشی (DRS)

جذب اتمی (AAS)

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: سولماز فتح العلومی

دانشکده: علوم کشاورزی

شماره تماس: داخلی ۲۲۳۸

آدرس ایمیل : fathololomisyahoo.com

کارشناس آزمایش:

اندازه گیری اتیلن GC

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: اختیار آقازاده

دانشکده: علوم کشاورزی

شماره تماس: داخلی ۲۲۹۰

آدرس ایمیل :

کارشناس آزمایش:

اندازه گیری سدیم، پتاسیم و کلسیم با فیلم فتومتر

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: غلامرضا پور رحیمی

دانشکده: علوم کشاورزی

شماره تماس: داخلی ۲۵۳۱

آدرس ایمیل: gholameza۱۳۵۰۰gmail.com

کارشناس آزمایش:

تهیه عکس زیر میکروسکوپی

عصاره اتری

الیاف خام

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خنثی

فرآوری نمونه های بافتی و تثبیت روی لام

مورفومتری

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: علی خدایاری

دانشکده: علوم پایه

شماره تماس: ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۲۰

آدرس ایمیل: khodayariuma.ac.ir

کارشناس آزمایش:

میکروسکوپ الکترونی (SEM)

آنالیز حرارتی (TGA/DTA)

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: سالار عباسوند

دانشکده: علوم پایه

شماره تماس: داخلی ۲۵۱۸

آدرس ایمیل : salar_abbasvandyahoo.com

کارشناس آزمایش:

لایه نشانی به روش(Sputtering)

لایه نشانی به روش (Electron Beam)

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: غلامحسین نظمی

دانشکده: علوم پایه

شماره تماس: داخلی ۲۵۱۴

آدرس ایمیل: nazmiuma.ac.ir