ریاست آزمایشگاه مرکزی

AWT IMAGE
دکتر میرداریوش شکوری
دانشیار گروه علوم دامی
تلفن تماس:۳۱۵۰۵۳۳۵    ۰۴۵
فکس:  ۳۳۵۱۰۱۳۵    ۰۴۵

وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزی

• اداره آزمایشگاه و نظارت بر حسن انجام امور محوله 
• ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی کار در آزمایشگاه 
• پیشنهاد بکارگیری و تعدیل کارکنان، تعیین وظایف و مزایای مربوط در حدود بودجه مصوب و مقرارت
• امضای اسناد مالی مرتبط با خرید تجهیزات آزمایشگاه از محل بودجه سالیانه و درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه با هماهنگی شورای آزمایشگاه مرکزی 
• ارائه فصلی گزارش مالی و آمار عملکرد و نحوه هزینه کرد اعتبارات شاعا به شورای آزمایشگاه مرکزی 
• تهیه و تنظیم پیش نویس دستور کارها و آیین نامه های مرتبط با آزمایشگاه مرکزی برای پیشنهاد به شورای آزمایشگاه مرکزی 
• پیشنهاد پرداخت درآمد مشخصی از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه ها بر اساس کارایی و تعهد کاری، به شورای آزمایشگاه مرکزی
• پیشنهاد توسعه فعالیت های آزمایشگاه مرکزی به شورای آزمایشگاه مرکزی 
• انتخاب مدیران آزمایشگاه های وابسته به آزمایشگاه مرکزی با مشورت گروه های آموزشی و ابلاغ از طرف رئیس آزمایشگاه مرکزی
• جمع آوری نیازهای تجهیزات بر اساس نظر رؤسای آزمایشگاه ها و ارائه آن به شورا جهت تصویب
 • تهیه بانک اطلاعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی • همکاری مستمر با دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
• نظارت بر نظام تعمیر و نگهداری تجهیزات
• ابلاغ و پیگیری مصوبات جلسه گروه 
• ارسال گزارش سالیانه به رئیس شورا