اهداف

 • استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات پژوهشی دانشگاه 
 • ارائه خدمات همه دستگاه های موجود در دانشگاه به صورت online از طریق سایت آزمایشگاه مرکزی 
 • بهبود کیفیت پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی 
 • خرید و تجهیز دستگاه های جدیدی که امکان استفاده برای چند رشته باشد و ارائه خدمات مرتبط با آن 
 • ایجاد ارتباط بین آزمایشگاه های داخل و خارج دانشگاه به منظور ارائه خدمات متقابل 
 • ایجاد ارتباط با نهاد ها و شرکتهای های علمی، تحقیقاتی و صنعتی به منظور ارائه خدمات متقابل 
 • برآورده سازی الزامات استانداردها در انجام آزمون ها 
 • استاندارد سازی در خصوص تعمیرو نگهداری تجهیزات موجود و کالیبراسیون دستگاه ها 
 • پیاده سازی استاندارد مدیریت برای بالا بردن بهره وری آزمایشگاهها 
 • بکارگیری افراد توانمند در آزمایشگاه‌ها جهت اطمینان از حصول نتایج صحیح و دقیق و آشنایی تمامی کارشناسان با کلیه روش‌های اجرایی در فعالیتهای مرتبط با محدوده عملکرد آزمایشگاه و ارتقاء سطح مهارت و اثربخشی از طریق آموزش‌های مستمر، سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده. 
 • ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاهی و نیازهای تجهیزاتی کلان دانشگاه 
 • ارائه نتایج آزمایشات در بازه زمانی معین