ورود به سایت

معرفی کارکنان

تلفن داخلی تلفن مستقیم سمت نام خانوادگی نام
5934 045-31505934 مسئول سایت بهرو یوسف
5193 045-31505193 کارشناس پژوهشی  نامی تهمینه
5207 045-31505207 مسئول سایت احمدی نژاد لطیف
5182 045-31505182 عامل مالی هاشمی محمد
5182 045-31505182 کارپرداز مهری بهروز
5222 045-31505222 رئیس ادره آموزش صلاتی مومن فریده
5222 045-31505222 کارشناس آموزش رنجبر مریم
5222 045-31505222 کارشناس آموزش قربانی رحیمه
5212 045-31505212 کارشناس آزمایشگاه های فیزیک  میرزانژاد رقیه
5191 045-31505191 انباردار و خدمات عزیزی محمد
5177 045-31505177 مسئول دفتر دلشاد نمین شیرین
5211 045-31505211 کارشناس آزمایشگاه های شیمی خدایاری علی
5213 045-31505213 کارشناس آزمایشگاه های فیزیک صابری نیا اسماعیل
5184 045-31505184 کارشناس آزمایشگاه های شیمی سعادتی نعیم
5216 045-31505216 کارشناس آزمایشگاه های زیست زهری فرحروز
5186 045-31505186 کارشناس آزمایشگاه های شیمی نظمی غلامحسین
5242 045-31505242 کارشناس آزمایشگاه های زیست اسدیان مریم
5222 045-31505222 مسئول آموزش حبیب زاده غلامرضا
5210 045-31505210 کارشناس آزمایشگاه های فیزیک عباسوند سالار
5183 045-31505183 خدمات  عبدی صدیف
5226 045-31505226 خدمات محمدزاده مهدی
5933 045-31505933 خدمات سلیمانی سلیمان