ورود به سایت

معرفی کارکنان

فریده صلاتی رئیس اداره آموزش ۰۴۵-۳۱۵۰۵۲۲۲
غلامرضا حبیب زاده گرجان کارشناس مسئول آموزش ۰۴۵-۳۱۵۰۵۳۶۶
رحیمه قربانی کارشناس آموزش ۰۴۵-۳۱۵۰۵۳۶۴
مریم رنجبر کارشناس آموزش ۰۴۵-۳۱۵۰۵۳۶۵
یوسف بهرو کارشناس کامپیوتر ۰۴۵-۳۱۵۰۵۹۳۴
لطیف احمدی نژاد کارشناس کامپیوتر ۰۴۵-۳۱۵۰۵۲۰۷
مریم اسدیان کارشناس آزمایشگاه ۰۴۵-۳۱۵۰۵۲۴۲
رقیه میرزانژاد کارشناس آزمایشگاه ۰۴۵-۳۱۵۰۵۲۱۲
علی خدایاری کارشناس آزمایشگاه ۰۴۵-۳۱۵۰۵۲۱۱
اسماعیل صابری نیا کارشناس آزمایشگاه ۰۴۵-۳۱۵۰۵۲۱۳
نعیم سعادتی کارشناس آزمایشگاه ۰۴۵-۳۱۵۰۵۱۸۴
فرحروز زهری کارشناس آزمایشگاه ۰۴۵-۳۱۵۰۵۲۱۶
غلامحسین نظمی کارشناس آزمایشگاه ۰۴۵-۳۱۵۰۵۱۸۶
سالار عباسوند کارشناس آزمایشگاه ۰۴۵-۳۱۵۰۵۲۱۰
تهمینه نامی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی ۰۴۵-۳۱۵۰۵۱۹۴
محمد هاشمی عامل مالی ۰۴۵-۳۱۵۰۵۱۸۲
بهروز مهری کارپرداز ۰۴۵-۳۱۵۰۵۱۸۲
شیرین دلشاد نمین مسئول دفتر ۰۴۵-۳۱۵۰۵۱۷۷
صدیف عبدی خدمات ۰۴۵-۳۱۵۰۵۱۸۳
سلیمان سلیمانی خدمات ۰۴۵-۳۱۵۰۵۹۳۳
محمد عزیزی انباردار و خدمات ۰۴۵-۳۱۵۰۵۱۸۳
ودود اجلالی نگهبانی ۰۴۵-۳۱۵۰۵۲۲۵
مهدی محمدزاده خدمات ۰۴۵-۳۱۵َ۰۵۲۲۶