ورود به سایت

لیست رشته های دانشکده علوم پایه

ملاحظات

دوره تحصیلی

مقطع تحصیلی

 

عنوان رشته تحصیلی

 

ردیف

شبانه

روزانه

ناپیوسته

پیوسته

 

شبانه

روزانه

-------

کارشناسی

شیمی کاربردی

1

 

شبانه

روزانه

-------

کارشناسی

فیزیک نظری

2

 

شبانه

روزانه

-------

کارشناسی

فیزیک اتمی و مولکولی

3

 

شبانه

روزانه

-------

کارشناسی

فیزیک حالت جامد

4

 

شبانه

روزانه

-------

کارشناسی

فیزیک هسته ای

5

 

شبانه

روزانه

-------

کارشناسی

زیست عمومی

6

 

شبانه

روزانه

-------

کارشناسی

زیست گیاهی

7

 

شبانه

روزانه

-------

کارشناسی

زیست سلولی ومولکولی

8

 

شبانه

روزانه

ارشد

-------

شیمی آلی

10

 

شبانه

روزانه

ارشد

-------

شیمی فیزیک

11

 

شبانه

روزانه

ارشد

-------

شیمی تجزیه

12

 

شبانه

روزانه

ارشد

-------

فیزیک هسته ای

13

 

شبانه

روزانه

ارشد

-------

فیزیک بنیادی

14

 

شبانه

روزانه

ارشد

-------

زیست جانوری

15

 

شبانه

روزانه

ارشد

-------

زیست سلولی مولکولی

16

 

شبانه

روزانه

ارشد

-------

زیست علوم گیاهی

17

 

-------

روزانه

دکتری

-------

شیمی آلی

18

 

-------

روزانه

دکتری

-------

شیمی فیزیک

19

 

-------

روزانه

دکتری

-------

شیمی تجزیه

20

 

-------

روزانه

دکتری

-------

زیست سلولی مولکولی

21

 

-------

روزانه

دکتری

-------

فیزیک بنیادی

23

 

شبانه

روزانه

ارشد

-------

فیزیک اتمی زمینه پلاسما

24