ورود به سایت

نکات مهم

هشدارهای امتحانی:

u  دانشجویان عزیز تاریخ وساعات شروع امتحانات را به دقت یادداشت کرده و به خاطر داشته باشند.
u  نیم ساعت قبل از شروع امتحانات در محل حاضر شوید.محل برگزاری امتحانات در تابلوی ورودی دانشکده نصب گردیده است .
u بعد از شروع امتحان به هیچ وجه اجازه ورود به جلسه را نخواهید داشت.
u  همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است، افرادی که فاقد کارت دانشجویی باشند اجازه حضور در جلسه را نخواهند داشت.
u  در هر جلسه به محل استقرار و شماره صندلی خود توجه نمائید. شماره صندلی هر آزمون ده دقیقه قبل از امتحان درمحل حوزه امتحانی نصب می گردد.
u  اعلام محرومیت دانشجو از جانب استاد و همچنین غیبت از امتحان به منزله اخذ نمره صفر است.
u  تقلب در امتحان مطابق مقررات کمیته انضباطی  ضمن درج نمره (25/0) در آن درس باعث تشکیل پرونده انضباطی نیز می شود.

u همراه داشتن کیف ، موبایل ، هرگونه نوشته و یادداشتی چه در روی کاغذ یا دست و یا نگاه کردن به بغل دستی ، صحبت و اشاره ، تقلب محسوب  می گردد و با خاطی مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
u  همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع می باشد. در صورت مشاهده تقلب محسوب شده و مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
u  از به همراه داشتن کیف ،کتاب، جزوه و هرگونه یادداشتی جداً خودداری نمایید.در غیر اینصورت از ورود به جلسه امتحان ممانعت به عمل می آید .
u وسایل ضروری و مورد نیاز خود را از جمله ماشین حساب بهمراه داشته باشید(اجازه استفاده از ماشین حساب بغل دستی را نخواهید داشت).
u  دانشجویان عزیز مکلف هستند از ابتداء ورود به جلسه ، تا پایان ، نظم جلسه را کاملاً مراعات کرده و به هشدارها و تذکرات مراقبین دقت نمایند.
u  دانشجویان ملزم به رعایت سکوت و آرامش جلسه بوده و از صحبت کردن در جلسه امتحانی جداً پرهیز نمایند.
u  به مدت زمان تعیین شده سئوالات توجه نموده و پس از اتمام مدت بلا فاصله نسبت به تحویل اوراق امتحانی اقدام نمایند.
u  جهت حفظ آرامش جلسه از تجمع در اطراف محل امتحانات خوداری نمایید.
u حذف پزشکی به هیچ وجه انجام نخواهد شد .
u  در صورت بیماری در سر جلسه امتحان ، درس مربوطه حذف نمی گردد و نمره ورقه، نمره نهایی خواهد بود .