ورود به سایت

شماره های مهم

شماره تلفن های مهم دانشگاه در زمان وقوع حادثه

نگهبانی دانشکده: 2520

نگهبانی درب اصلی:2219 - 2220

مرکز بهداشت:

اورژانس: 115

آتش نشانی: 125

دفتر دانشکده: 2440