ورود به سایت

معرفی

 

 نام ونام خانوادگی: تهمینه نامی
سمت : کارشناس امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره تماس( داخلی):

اهم وظایف:
1- انجام امورات مربوط به امور پژوهشی: ( ارسال طرح پژوهشی اولیه به داوری ، تنظیم قرارداد طرح پژوهشی اعضاء هیات علمی ،  آماده نمودن مدارک و کارهای مربوطه و ارسال آن به امور پژوهشی دانشگاه )
2- انجام امورات مربوط به تحصیلات تکمیلی: (صدور و ابلاغ مجوز دفاع پایان نامه دانشجویان- تنظیم و رسیدگی به نحوه تدوین پایان نامه های دانشجویان – تنظیم صورتجلسات )
3- انجام سایر امورات محوله و غیره...........