تقویم آموزشی

بازه زمانی فعالیت آموزشی
۱۳ شهریور تا ۱۹ شهریور سال ۱۴۰۰ انتخاب واحد اینترنتی
۲۰ شهریور۱۴۰۰ شروع نیمسال
سوم و چهارم مهر ماه ۱۴۰۰ حذف و اضافه اینترنتی
سی ام آذر ۱۴۰۰ آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ پایان کلاس‌ها و ارزشیابی مستمر
۱۳ الی ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ شروع و پایان امتحانات(نهایی کردن ارزشیابی)
بازه زمانی فعالیت آموزشی
۶ الی ۱۰ مهرماه انتخاب واحد اینترنتی
۱۰ مهرماه شروع نیمسال
۱۷ و ۱۸ مهرماه حذف و اضافه اینترنتی
۳۰ آذرماه آخرین مهلت درخواست حذف تکدرس
۳۰ دی ماه پایان کلاس و ارزشیابی مستمر
۳۰ دی ماه  الی ۷ بهمن ماه نهایی کردن نمرات و ارزیابی ها
بازه زمانی فعالیت آموزشی
 ۸ آبان ماه ۱۴۰۰  شروع نیمسال
۱۸ و ۱۹ مهرماه حذف و اضافه اینترنتی
۳۰ بهمن ماه آخرین مهلت درخواست حذف تکدرس
۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ پایان کلاس‌ها و ارزشیابی مستمر
۰۱ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ شروع و پایان امتحانات(نهایی کردن ارزشیابی)
بازه زمانی فعالیت آموزشی
۹ الی  ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۰ انتخاب واحد اینترنتی
۱۶ بهمن  ماه ۱۴۰۰ شروع نیمسال
۲۶و ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ حذف و اضافه اینترنتی
۳۱اردیبهشت سال ۱۴۰۱ آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
۱۹خرداد ۱۴۰۱ پایان کلاس‌ها و ارزشیابی مستمر
۲۲خرداد الی ۹ تیر  ۱۴۰۱ شروع و پایان امتحانات(نهایی کردن ارزشیابی)
بازه زمانی فعالیت آموزشی
۱۶ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ انتخاب واحد اینترنتی
۲۱ اسفند ۱۴۰۰ شروع نیمسال
۲۵ اسفند ۱۴۰۰ حذف و اضافه اینترنتی
۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱ آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱ پایان کلاس‌ها و ارزشیابی مستمر
۲۵ تیر  الی۶  مرداد ماه ۱۴۰۱ شروع و پایان امتحانات(نهایی کردن ارزشیابی)