تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

 | تاریخ ارسال: 1395/11/2 - 11:31 | 
 نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹/۱۴۰۰
بازه زمانی فعالیت آموزشی
۱۵ شهریور تا ۲۰ شهریور سال ۹۹ انتخاب واحد اینترنتی
۲۲ شهریور۱۳۹۹ شروع نیمسال
یکم و دوم مهر ماه ۹۹ حذف و اضافه اینترنتی
سی ام آذر ۹۹ آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
۱۱ دی ماه ۹۹ پایان کلاس‌ها و ارزشیابی مستمر
۱۵ دی الی ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ شروع و پایان امتحانات(نهایی کردن ارزشیابی)
 
 نیمسال اول سال تحصیلی داشجویان ورودی ۱۳۹۹/۱۴۰۰
بازه زمانی فعالیت آموزشی
۱۴ آبان ۱۳۹۹ شروع نیمسال
۲۵ تا ۳۰ بهمن ماه ۹۹ آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
۱۴ اسفند ماه ۹۹ پایان کلاس‌ها و ثبت ارزیابی ترم
 نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹/۱۴۰۰
بازه زمانی فعالیت آموزشی
 ۱۱الی ۱۵بهمن ماه ۹۹ انتخاب واحد اینترنتی
۱۸بهمن ماه ۹۹ شروع نیمسال
۲۵و ۲۶ بهمن ماه ۹۸ حذف و اضافه اینترنتی
۳۱اردیبهشت سال ۱۴۰۰ آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
۱۹خرداد ۱۴۰۰ پایان کلاس‌ها و ارزشیابی مستمر
۲۲خرداد الی ۹ تیر  ۱۴۰۰ شروع و پایان امتحانات(نهایی کردن ارزشیابی) 
نیمسال دوم سال تحصیلی دانشجویان ورودی ۱۳۹۹/۱۴۰۰
بازه زمانی فعالیت آموزشی
۱۷ تا ۱۹ اسفند ۹۹ انتخاب واحد اینترنتی
۲۳ اسفند ۱۳۹۹ شروع نیمسال
۲۵و ۲۶ اسفند ماه ۹۹ حذف و اضافه اینترنتی
۸ الی ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰ پایان کلاس‌ها و ارزشیابی مستمر
۲۶ تیر  الی۶  مرداد ماه ۱۴۰۰ شروع و پایان امتحانات(نهایی کردن ارزشیابی)