طی حکمی از سوی دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان رئیس دانشگاه معین استان اردبیل و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان اردبیل منصوب شد.
دبیرخانه دانشگاه معین استان اردبیل
متن مورد نظر
متن مورد نظر