اخبار
جدیدترین اخبار مرکز تحقیقات مدیریت انرژی:
جدیدترین مقالات چاپ شده توسط مرکز تحقیقات مدیریت انرژی:
قرار گرفتن اعضای اصلی مرکز تحقیقات مدیریت انرژی در زمره برترین دانشمندان جهان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر داود سیف زاده از انتشار دو لیست درصد برتر دانشمندان جهان در سال 2021 بر مبنای گزارش مشترک دانشگاه استنفورد و انتشارات الزویر خبر داد. به استناد این پایگاه های معتبر جهانی، چهار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و از اعضای ارشد مرکز تحقیقات مدیریت انرژی، آقایان دکتر حسین شایقی، دکتر عزیز باباپور، دکتر حمید حیدرزاده و دکتر هادی غایبی در زمره برترین دانشمندان جهان قرار گرفتند.

 
 

واحد روابط عمومی مرکز تحقیقات مدیریت انرژی